קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

תקנון מבצע תכשיט שלישי מתנה - בסניפים

 1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

 1. תקופת המבצע

2.1        מיום 28.4.21 ועד ליום 1.6.21 יתקיים מבצע "בכל קניית שני תכשיטים תקבל הלקוחה תכשיט שלישי במתנה! מבין כל התכשיטים המשתתפים במבצע" (להלן - "המבצע") בסניפי רשת מגנוליה .

2.2     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בכל עת בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

 1. תנאי המבצע

3.1     המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2     תכשיטים המשתתפים במבצע - מגוון תכשיטים מן התכשיטים הנרכשים ברשת מגנוליה, שאינם תכשיטי מבצע, ואשר נמכרו במחירו המלא ללא כפל מבצעים. במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים ובכלל זה, אך לא רק: אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, מוצרי קד"מ, וכו'. 

3.3     במסגרת המבצע, יתאפשר לכל לקוח, הרוכש באחד מסניפי רשת מגנוליה, שני תכשיטים המשתתפים במבצע, ולקבל תכשיט נוסף אחד מהתכשיטים הנמכרים באותו הסניף, הזול מבין השלושה, במתנה.

3.5     ככל והלקוח ירכוש תכשיט רביעי המשתתף במבצע, יהיה זה במחיר מלא. במקרה כזה הלקוח זכאי לרכוש שני תכשיטים נוספים המשתתפים במבצע ולקבל את השלישי, הזול מבין השלושה, במתנה.

3.6     ההנחה, במסגרת המבצע, תינתן על התכשיטים הזולים מבין התכשיטים שיירכשו באותה עסקה, בעוד בגין התכשיט היקר מבניהם ישולם המחיר המלא.

3.7     אין כפל מבצעים או הנחות.

3.8     ניתן להשתתף במבצע באמצעות שימוש בשוברי קניה ובשוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה בגין קניה קודמת ו/או אחרים רק בסניפי הרשת של מגנוליה.

3.9     קבלת מוצר שלישי במתנה על פי תנאי מבצע זה תוכל להיעשות אך ורק באותו הסניף בו נרכשו שני התכשיטים הראשונים במחיר מלא, ובמעמד קניית שני התכשיטים הראשונים באותו הסניף. לא ניתן יהיה לקבל תכשיט שלישי במתנה שלא במעמד רכישת שני התכשיטים האחרים ו/או לפצל את הרכישה ו/או קבלת המתנה למועדים או סניפים שונים.

3.10   במסגרת המבצע לא תתאפשר רכישת מוצרים/תכשיטים אשר המקט שלהם מתחיל באות "O".

3.11   המבצע אינו כולל תכשיטים בקטגוריית ה- "Sale".

 1. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

לצפייה במדיניות החלפות והחזר כספי באתר לחץ כאן

 1. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

 1. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף לתקנון מועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.3     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.4     התשלום בגין הרכישות באתר האינטרנט יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

6.5     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

 

 

תקנון מבצע ללקוחות בנק הפועלים - לרכישת מוצריMAGNOLIA

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם יתנהל המבצע הנ"ל של בנק הפועלים ללקוחותיו ברשת החנויות של החברה כהגדרתה וכמפורט להלן:

 1. הגדרות:

"בנק הפועלים" או "הבנק": בנק הפועלים בע"מ.

"לקוח" – יחיד שבמועד הזמנת ההטבה ובמועד מימושה הוא בעלים של חשבון פרטי, לבדו או עם אחר.

"חשבון" – חשבון עובר ושב, בבעלות הלקוח, המתנהל באחד מסניפי הבנק.

"אתר הבנק" – אתר האינטרנט של הבנק שכתובת www.bankhapoalim.co.il (או כל כתובת אחרת עליה יודיע הבנק).

"החברה" – "קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ" מרחוב התע"ש 23 כפר סבא, העוסקת בייצור, עיצוב, שיווק ומכירה של טבעות, שרשראות, עגילים ותכשיטים נוספים.

"חנויות החברה" או "סניפי החברה" – רשת חנויות בבעלות החברה תחת השם MAGNOLIA בפריסה ארצית של כשמונים סניפים, אשר בהם מוכרת החברה את מגוון מוצריה.

"מלאי ההטבות" – היקף קודי הקופונים הינו מוגבל ויגיע עד לתקרה שתקבע על ידי הבנק, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכל מקרה לא יעלה מספר קודי הקופונים למימוש בפועל על אלף וחמש מאות (1,500).

"תקופת המבצע" – החל ביום 06.04.2021 ועד ליום 04.05.2021 בשעה 20:00 שעון ישראל.

"ההטבה" – קוד הטבה המקנה, במהלך תקופת המבצע, הנחה בסך של 50 ₪ ברכישות בסך העולה על 200 ₪, ממגוון התכשיטים הנמכרים מעת לעת בחנויות החברה, לרבות מוצרים במחירי מבצע.

 

 1. כללי:

  • כל רכישה באחד מסניפי החברה ו/או שימוש בשירותי החברה ו/או חנויות החברה ו/או כל פעילות שהיא המבוצעת בהם, כדי לקבל את ההטבה, מבטאים הסכמה מצד הלקוח לתנאים הקבועים בתקנון זה ובתקנון החברה ועל כן, באחריות הלקוח לקרוא אותם בקפידה בטרם יקבל ו/או יממש את ההטבה. התנאים בתקנון זה מהווים גם הסכם כללי בין הלקוח לבין הבנק והחברה.
  • בקשה ו/או קבלה ו/או מימוש של ההטבה ו/או הסתייעות בשירותי אתר הבנק ובשרותי החברה מעידה על הסכמת הלקוח לתנאי תקנון זה.
  • מובהר כי תנאי תקנון זה כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסכמת, לרבות בנק ישראל ולרבות הוראות משרדי הממשלה. כל הודעה בדבר שינוי התנאים הכלליים ו/או מתן ההטבות ומימושן לרבות הפסקתן תפורסם לפי שיקול דעת הבנק כאמור ולהלן ובכפוף לכל דין.
  • הבנק יהא רשאי להפסיק עם מתן ההטבות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות במהלך תקופת המבצע.

 

 1. תקופה והיקף ההטבה:

  • ההטבה הינה לזמן מוגבל. בתקופת המבצע יונפקו קופונים באתר הבנק עד לתקרה שייקבע הבנק. קוד ההטבה תקף למימוש החל מיום 06.04.2021 ועד ליום 04.05.2021 בשעה 20:00 שעון ישראל. יובהר כי לקוח שלא השתמש בקוד שקיבל מהבנק עד לתום תקופת המבצע, דהיינו עד ליום 04.05.2021 בשעה 20:00 שעון ישראל מכל סיבה שהיא, יאבד את זכאותו לקבלת ההטבה ולא יהיה זכאי בגין כך לכל תשלום או פיצוי מהבנק או מהחברה או ממי מטעמה, מכל סיבה שהיא.
  • ברשות הלקוח לממש את ההטבה רק באמצעות אחד מסניפי החברה (לא תקף ברכישות באתר האינטרנט של החברה), רק במהלך תקופת המבצע, ובכפוף לתנאי תקנון זה ותקנון החברה ולא ניתן יהיה לממשה בכל דרך אחרת.

 

 1. הזמנת ההטבה:

  • בכדי לקבל את ההטבה, על הלקוח להיכנס לאתר בנק הפועלים, להתחבר לחשבונו, ולהוריד את קוד ההטבה מדף ההטבות. יובהר כי תנאי הכרחי לקבלת ההטבה הוא חשבון פעיל בבנק הפועלים, והצטרפות לשירות "פועלים באינטרנט" או "אינטרנט לעסקים" ותשלום באמצעות כרטיס אשראי של הבנק. ניתן לקבל את הקופון לאימייל או למספר טלפון, ובתנאי שהלקוח סיפק אותם בעת שנרשם לשירותי "פועלים באינטרנט" או "פועלים לעסקים", כפי שהם רשומים במאגרי הבנק. יובהר כי לא ניתן לקבל את ההטבה למספר טלפון או כתובת מייל שאינה רשומה במאגרי הבנק.
  • תנאי מוקדם לקבלת ההטבה ולמימושה הוא כי ללקוח קיימים כתובת דוא"ל ומספר טלפון מעודכנים ורשומים במאגרי הבנק.
  • יובהר, כי כבכל מערכת ממוחשבת ומערכת תקשורת, ובכלל זה שירותי דוא"ל, יכול שיתרחשו שבושים ותקלות, בין היתר כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת, או מגורמים שמקורם בכוח עליון או כתוצאה מפעולות או רשלנות צדדים שלישיים. יוסבר כי לבנק ולחברה, אין, ולא תהיה כל אחריות בנוגע לאמור.
  • בכפוף לתקופת ההטבה, כפי שמפורט בתנאי תקנון זה, לקוח זכאי להזמין קוד קופון אחד ולממשו במסגרת ההטבה פעם אחת בלבד, ללא קשר למספר חשבונות הבנק שיש לו בבנק. כמו כן, לקוחות שהם בעלים משותף של חשבון, יהיו זכאים כל אחד להטבה אחת, והכל בהתאם למספר תעודת זהות כאמור לעיל.
  • לקוח שקוד הקופון שלו נמחק, אבד או נשכח, יוכל לפנות לבנק על מנת לקבל קוד קופון חדש, ובלבד שקוד הקופון הקודם לא מומש ו/או ימומש.
  • למען הסר ספק הזמנת הטבה ומימושה כפופים להוראות תקנון זה ולתקופת ההטבה כאמור לעיל.

 

 1. מימוש ההטבה

  • אופן מימוש ההטבה יהיה ברכישה באחת מחנויות החברה, כך שעל הלקוח לרכוש מוצרים במחיר העולה על 200 ₪ לצורך המימוש. ברכישת מוצרים בסכום העולה על 200 ₪ בתקופת המבצע, על הלקוח להציג למוכרנ/ית במעמד התשלום את קוד הקופון וכך יקבל הנחה בסך של 50 ₪.
  • תנאי מימוש ההטבה:

(א) ההטבה כוללת כפל מבצעים ו/או הנחות.

(ב) ההטבה אינה כוללת צבירה או מימוש נקודות חברות מועדון לקוחות "MY MAGNOLIA".

(ג) לא ניתן לרכוש באמצעות ההטבה Gift Card.

(ד) ניתן לממש הטבה אחת בלבד בעסקה. לא ניתן לממש ברכישה אחת יותר מקוד קופון אחד (גם      אם הקוד הנוסף אינו של בנק הפועלים).

(ה) לא ניתן לפצל את מימוש ההטבה למספר עסקאות.

(ו) לא יינתן עודף בגין מימוש חלקי של שווי ההטבה.

(ז) מימוש ההטבה יהיה עד סיום תקופת המבצע.

 • ההטבה ניתנת למימוש בכל סניפי החברה בארץ. מובהר כי לא ניתן לממש את ההטבה באתר האינטרנט של מגנוליה.
 • החזר כספי/זיכוי יינתן בקיזוז סכום הקופון (50 ₪) ובהתאם למדיניות החברה המפורסם באתר מגנוליה magnolia.co.il

 

 1. אחריות

  • מובהר כי הבנק ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל טעות ו/או תקלה ו/או פגם אשר בגינם יימנעו מהלקוח קבלת ההטבה או מימושה, ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שנגרמו ללקוח בקשר עם ההטבה. במקרה שיימנע מלקוח הזכאי לכך ועומד בכל תנאי תקנון זה קבלת ומימוש ההטבה עקב תקלה מטעם הבנק ו/או החברה ו/או מי מטעמם כאמור, תוגבל זכאות הלקוח לקבלת סכום ההנחה הכלולה בהטבה.
  • מובהר, כי בנק הפועלים אינו צד לעסקת הרכישה שבין הלקוח לבין החברה, והלקוח רוכש את המוצרים מהחברה באמצעות חנויות החברה, ולבנק אין שום אחריות לכל הקשור אליהם, לרבות השירות ו/או איכותם ו/או מחירם ו/או הטיב שלהם ו/או תיאורם ו/או מועדי אספקתם ו/או כמותם במלאי וכיו"ב. מובהר, כי בכל מקרה תוגבל אחריותו של בנק הפועלים ו/או מי מטעמו לסכום ההנחה שמתקבל בקשר עם הטבה זו.
  • במקרה ולקוח יהיה מעוניין לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצר ו/או לבצע כל פעולה דומה בקשר עם המוצר/ים שרכש באמצעות ההטבה הנ"ל, הדבר יהיה באחריותה הבלעדית של החברה, בהתאם להוראות הדין ומדיניות ביטול עסקה של החברה התקפה באותה עת. ככל שהלקוח יהיה זכאי להחזר כספי או שובר זיכוי, הזיכוי כאמור יהיה שווה לערך הסכום ששולם בגין המוצר בפועל.
  • הבנק איננו אחראי לכל תקלה ו/או נזק שייגרם ללקוח בקשר עם שימוש במוצרי החברה.
  • יובהר כי אין במתן ההטבה כדי להוות המלצה ו/או הבעת דעה של הבנק לגבי אופיים ו/או איכותם של המוצרים ו/או השירותים אותם החברה מספקת.
  • הצילומים ו/או הפירסומים בקשר עם ההטבה באתר הבנק ו/או באתרי האינטרנט ו/או בכלל, מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצרים.
  • בנק הפועלים יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב עיכוב בקבלת ההטבה.
  • מובהר, כי בכל מקרה תוגבל אחריותו של בנק הפועלים ו/או מי מטעמו לסכום ההטבה בפועל שזכאי הלקוח לקבל מבנק הפועלים.

 

 1. שונות

  • ההטבה כפופה לתקנון זה, לתקנון החברה.
  • כל לקוח זכאי להטבה אחת בלבד בגין חשבון בנק אחד.
  • ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או לפיצול ו/או למכרה מחדש, לפדיון במזומן או בשווה ערך מזומן וכיו"ב.
  • חל איסור על העברת קוד ההטבה לאחר קבלתו מטעם הבנק.
  • חל איסור על עשיית שימוש בקוד הטבה של הבנק שהגיע אל לקוח הבנק שלא דרך הבנק כמפורט בתנאים כלליים אלה.
  • בדיקת הזכאות למתן ההטבה ללקוח תהיה לפי מספר תעודת הזהות שלו.
  • הבנק יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לסרב ו/או לא לאפשר קבלת קוד קופון ו/או קבלת ההטבה.
  • ההצעה תקפה אלא אם נאסרה על פי דין.
  • אי עמידה בתנאי תקנון זה, תאפשר לבנק לבטל ההטבה כלפי המשתמש המפר.
  • הודעה בדבר שינוי הוראות תנאי תקנון זה, או כל הודעה אחרת על שינוי, תפורסם לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק, ובהתאם לדין.
  • רישומי הבנק הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור להטבה, דרך מימושה, אופן גריעתה, בקשה למימושה וכיו"ב.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההטבה, לרבות באתרי אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • המבצע כפוף לשינויים בהתאם להוראות רגולטוריות שונות ולהוראות של רשויות מוסמכות שונות, לרבות הוראה על סגר כללי או חלקי של המשק הישראלי.
  • לקוחות הבנק יוכלו להשאיר פניותיהם באמצעות המייל שכתובתו[email protected] .
  • פניות בנוגע לזכאות לקוח הבנק לקבלת ההטבה, יופנו לשירות הלקוחות של הבנק "פועלים בטלפון" בטלפון *2407 או 03-6532407, בימי א'-ה' בין השעות 08:00 - 19:00, ובימי ו' וערבי חג בין השעות 08:00 - 13:00 (ייתכנו שעות פעילות שונות בהתאם להגבלות משרד הבריאות ומשרד ראה"מ).
  • על הסכם תנאים כלליים זה יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות ההסכם תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו בלבד.