קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

תקנון שובר מתנה

1.       עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

2.       תקופת המבצע

2.1     המבצע יתקיים החל מיום 16.3.2020 ועד ליום 16.4.2020 (להלן - "תקופת המבצע").

2.2     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע ו/או לשנות את תקופת המבצע בכל עת בהודעה ללקוחות, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3.       תנאי המבצע

3.1     המבצע ייערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2     במסגרת המבצע, בכל קניה בסניפי הרשת ובאתר מגנוליה באינטרנט בתקופת המבצע, יהא זכאי הלקוח לקבל שובר מתנה לרכישה עתידית במגנוליה, בשווי סכום הרכישה שביצע הלקוח (לדוגמא: לקוח אשר רכש במגנוליה בתקופת המבצע בסכום של 100 ₪, יהא זכאי לקבל שובר בשווי 100 ₪) (להלן - "שובר המתנה" או "השובר"). שובר המתנה יהיה ניתן למימוש בתקופה ובתנאים כמפורט להלן.

3.3     מימוש שובר המתנה יתאפשר בתנאים הבאים:

3.3.1  תקופת המימושהשובר ניתן למימוש ברכישות בחודשים יולי עד דצמבר 2020 (להלן - "תקופת המימוש"). לא ניתן יהיה לממש את השובר לאחר תום תקופת המימוש.

3.3.2  מיקום: השובר ניתן למימוש ברכישות בסניפי מגנוליה בלבד (לא תקף באתר      האינטרנט).

3.3.3  סכום המימוש: ניתן לממש את השובר עד שווי 50% מקניית הלקוח בתקופת המימוש     (לדוגמא: לקוח שבידיו שובר בשווי 100 שח, וביצע רכישה בתקופת המימוש בסך של 300 ₪ - יוכל לממש את השובר במלואו. לקוח שבידיו שובר בשווי  100 ₪ וביצע רכישה בתקופת המימוש בסך של 180 ₪ - יוכל לממש את השובר עד סך של 90 ₪ - 50% מסכום הקניה).

3.3.4  מימוש השובר הינו חד פעמי. לא ניתן לפצל את מימוש השובר למספר עסקאות.

3.3.5  לא יינתן עודף/זיכוי/ החזר/ פיצוי כלשהו בגין מימוש חלקי של השובר.

3.3.6  השובר אינו ניתן להחלפה או להמרה למזומן, שובר זיכוי או המרה אחרת כלשהי.

3.3.7  במימוש השובר אין כפל מבצעים ו/או הנחות וכן אין צבירה ומימוש נקודות מועדון ו/או הטבות מועדון (לרבות הטבת יום הולדת).

3.3.8  במסגרת הרכישה בה נעשה שימוש בשובר, לא ניתן להשתמש בשוברי קניה ובשוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה בגין קניה קודמת ו/או אחרים.

3.3.9  לא ניתן לרכוש באמצעות השובר שוברי מתנה (Gift Cards) אשר הונפקו על ידי מגנוליה.

4.       מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי

         זכאות להחליף/להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע תהא בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של מגנוליה (המופיעה באתר הרשת).

5.       אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6.       כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, להוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף לתקנון מועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.3     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם לגבי עניין המוסדר בהם, לרבות באמצעות המדיה הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

6.4     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.