קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

תקנון מבצע 20%, 30%

1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

2. תקופת המבצע

2.1.   המבצע יתקיים החל מיום 8.5.22 ועד יום 31.5.22 (כולל)(להלן - "תקופת המבצע").

2.2    מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע ו/או לקצר ו/או להאריך את המבצע בכל עת באמצעות הודעה, בהתאם לדין.

3. תנאי המבצע

3.1     המבצע ייערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2     מוצרים המשתתפים במבצע - המבצע חל על מגוון התכשיטים בסניפים, למעט תכשיטים ומוצרים אשר המק"ט שלהם מתחיל באות "O", קולקציית זהב 14k, אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, תכשיטים הנמכרים מסגרת מבצע לחברות מועדון, מוצרי קד"מ וכו'. 

3.3     במסגרת המבצע, לקוח הרוכש מוצרים המשתתפים במבצע יהיה זכאי להנחה בתנאים ובשיעורים כדלקמן:

      • בקניית שני תכשיטים - תינתן הנחה של 20% על סכום הרכישה;
      • בקניית שלושה תכשיטים ועד 5 תכשיטים- תינתן הנחה של 30% על סכום הרכישה.

מובהר כי ברכישה של עד 5 מוצרים, תינתן הנחה רק על 5 מוצרים הזולים מביניהם בהתאם למפורט לעיל, והמוצרים הנוספים שנרכשו יחוייבו במחיר מלא (אם למשל נרכשו 6 תכשיטים - תינתן הנחה על 5 מתוכם, והתכשיט השישי היקר שבהם יחוייב במחירו המלא).

3.4     אין כפל מבצעים או הנחות.

3.5     המבצע יתקיים בכל סניפי רשת מגנוליה בישראל. מובהר כי המבצע לא חל ברכישות באתר האינטרנט.

3.6     קבלת ההנחה, על פי תנאי מבצע זה, תוכל להיעשות אך ורק באותו הסניף בו נרכשו התכשיטים, ובמעמד אותה רכישה. לא ניתן יהיה לפצל את הרכישות ו/או לצרף רכישות שונות ו/או לקבל את ההנחה במועדים או בסניפים שונים. 

3.7     ניתן לממש במסגרת המבצע שוברי מתנה (Gift Card) אשר הונפקו על ידי מגנוליה.

3.8     ניתן לממש במסגרת המבצע נקודות מועדון, הטבות הצטרפות והטבת יום הולדת וכן ניתן לצבור נקודות מועדון בגין סכום הרכישה.

3.9     המבצע מופנה לכלל לקוחות מגנוליה.

4. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי

             לצפייה במדיניות החלפות והחזר כספי באתר לחץ כאן

5. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

6. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, והוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם לגבי עניין המוסדר בהם, לרבות באמצעות המדיה הכתובה ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה.

6.3     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף לתקנון מועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.4     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.