קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

תקנון פעילות תחרותית-אינסטגרם

1.מבוא ופרשנות
1.1 תנאי ההשתתפות בפעילות זו יהיו כמפורט בתקנון זה להלן. בהשתתפותו בפעילות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה במלואם וללא סייג. על המשתתפים חלים תנאי השימוש הכלליים של עורכת הפעילות כמפורט באתר האינטרנט שלה וכן מדיניות הפרטיות שלה. בעצם ההשתתפות בפעילות, מסכים המשתתף ומאשר את הוראות תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות של עורכת הפעילות.
1.2 מובהר בזאת כי התחרות המבוצעת במסגרת פעילות זו נעשית במסגרת פעילות שיווקית מסחרית של עורכת הפעילות, ומבוססת על ידע וכישרון ולא על מזל, ולפיכך אינה בבחינת משחק אסור, הגרלה או הימור כמשמעותם בחוק העונשין, תשל"ז– 1977.
1.3 מובהר בזאת כי הפעילות אינה ממומנת, נתמכת או מנוהלת ע"י חברת מטא (Meta) ו/או הפלטפורמות הדיגיטליות שלה (כגון אתר פייסבוק ו/או אינסטגרם) ואלו משמשות כפלטפורמה לקיום הפעילות בלבד.
1.4 התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההשתתפות בפעילות מיועדת לכלל הציבור והכל בהתאם להוראות תקנון זה.
1.5 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות כל מסמך או פרסום אחר, ביחס לפעילות, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים בדבר התחרות הם לנוחות המשתתפים בלבד.
1.6כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהיה להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.
1.7ניתן יהיה לעיין בתקנון זה בעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות. בנוסף, העתקים מתקנון זה יהיו שמורים במשרדי עורכת הפעילות ברחוב התע"ש 23, כפר סבא.

 

2.הגדרות

2.1 "בני משפחה": בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
2.2 "התקנון": תקנון זה.
2.3 "ועדת בחירת הזוכים" או "הוועדה": ועדה המורכבת מעובדי עורכת הפעילות, אשר יבחרו את הזוכים כמפורט בתקנון זה.
2.4 "זוכה": משתתף חוקי בפעילות אשר זכה בתחרות ואשר יזכה בפרס, כמפורט להלן.
2.5 "זוכי מילואים": עשרה (10) משתתפים אשר נבחרו ע"י ועדת בחירת הזוכים כזוכים מחליפים, ומתוכם יבחר זוכה מחליף (בהתאם לסדר הבחירה שלהם על ידי ועדת בחירת הזוכים) במידה ומי מהזוכים נפסל מכל סיבה שהיא ואינו זכאי או יכול לקבל את הפרס.
2.6 "משתתף": כל אדם מעל גיל 18, אשר פועל בהתאם להוראות ולהנחיות תקנון זה ומחזיק בפרופיל אישי פעיל בפלטפורמת אינסטגרם (מובהר כי משתתף המחזיק במספר חשבונות רשאי לעשות שימוש בפרופיל אחד במסגרת השתתפותו בפעילות), הפתוח למשלוח הודעה אישיות (Direct Message). למען הסר ספק, חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי, אינם רשאים להשתתף בפעילות.
2.7 "עורכת הפעילות" או "החברה": קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ.
2.8 "עמודי עורכת הפעילות": עמודי עורכת הפעילות בפלטפורמות הדיגיטליות של חברת מטא (Meta), באתר פייסבוק ו/או בפלטפורמת אינסטגרם.
2.9 "פרס/ים": כמפורט בסעיף 8 להלן. הפרס הינו אישי. הפרס, אופן מסירתו ומועד מימושו אינם ניתנים להעברה, להסבה, לשינוי, להארכה, להחלפה או להמרה.
2.10 "תחרות": תחרות נושאת פרסים הכפופה להוראות תקנון זה.
2.11 "תקופת הפעילות": כהגדרתה בסעיף 5.
2.12 "תקופת איתור הזוכה": שבעה (7) ימי עסקים ממועד ההכרזה על זוכה.
2.13 "תנאי ההשתתפות": כאמור בתקנון זה להלן.

 

3.השתתפות בתחרות
3.1
במסגרת התחרות, יתפרסם "פוסט" בעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות אשר מכריז על תחילת התחרות ומפנה לתנאי התחרות ולתקנון.
3.2 במהלך תקופת הפעילות על המשתתף להיכנס לעמוד עורכת הפעילות באינסטגרם, ולבצע את כל הפעולות הבאות:
 3.2.1 לעקוב אחר עמוד עורכת הפעילות;
 3.2.2 לשתף את הפוסט בסטורי האישי של המשתתף;
 3.2.3לשתף כתגובה לפוסט את סיפור הוולנטיין (יום האהבה) הייחודי שלו.
3.3 המשתתף מתחייב לפעול בהתאם לתנאי השימוש של פייסבוק ו/או אינסטגרם. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בקשר לאי קליטת מי מהפעולות הנקובות בסעיף 3.2 לעיל בשל מעשה ו/או מחדל של פייסבוק ו/או אינסטגרם. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי דיוק ו/או אי נכונות ו/או שיבוש בפרטים ו/או בפעילויות שנקלטו בעמוד ההשתתפות בפעילות.
3.4 המשתתף מצהיר כי מסירת המידע האישי, שיתוף סיפור הוולנטיין האישי שלו או מסירת כל מידע אחר במסגרת הפעילות נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי וידוע לו כי אין כל חובה בדין למסירת המידע כאמור.
3.5 עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתתף ו/או תגובת משתתף אשר השתתפותו ו/או תגובתו גרמו לפגיעה ו/או לנזק ו/או להפרעה לעורכת הפעילות, לתחרות ו/או למשתתפים אחרים ו/או במקרה של הפרה של אחת מההצהרות שבסעיף 4 להלן.
3.6 במידה ופרטי המשתתף אינם מאפשרים פניה חוזרת אליו ו/או את זיהויו על ידי עורכת הפעילות, משתתף זה לא ייחשב כמשתתף לצורך התחרות.
3.7 ההשתתפות בפעילות היא באחריות הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כלפי המשתתף ועורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים שקשור, במישרין או בעקיפין לתחרות, ניהולה, תוצאותיה וכל הכרוך והנובע מכך. ככל שעל אף האמור, עורכת הפעילות או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם קבלת דרישה לשיפוי כאמור.
3.8 כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד, בכפוף להוראות תקנון זה. כל משתתף יכול לזכות לכל היותר פעם אחת ובפרס אחד בכל תקופת הפעילות.

4.הצהרות והתחייבויות המשתתף

המשתתף מצהיר ומתחייב כי:

4.1 הוא מעל גיל 18 ואין כל מגבלה חוקית ו/או אחרת המונעת ממנו להשתתף בתחרות.
4.2 הוא קרא בעיון את תקנון הפעילות ובהשתתפותו בפעילות הוא מקבל על עצמו את תנאי התקנון במלואם וללא סייג. יובהר כי גם במידה והמשתתף לא קרא את תקנון הפעילות הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייב אותו לכל דבר ועניין.
4.3 הוא מחזיק בפרופיל אישי פעיל בפלטפורמת אינסטגרם (מובהר כי משתתף המחזיק במספר חשבונות רשאי לעשות שימוש בפרופיל אחד במסגרת השתתפותו בפעילות), הפתוח למשלוח הודעה אישיות (Direct Message). למען הסר ספק, חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי, אינם רשאים להשתתף בפעילות.
4.4 הוא בעל חשבון האינסטגרם שבאמצעותו השתתף בתחרות.
4.5 הוא מודע כי עצם ההשתתפות בתחרות תיחשב להסכמה מצידו לפרסום פרטיו בעמודי עורכת הפעילות ו/או באתר האינטרנט של עורכת הפעילות, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
4.6 הוא לא יעלה לעמוד עורכת הפעילות תוכן אשר עלול להפר כל דין לרבות תוכן שעלול להפר זכויות ו/או לפגות בזכויות של כל אדם ו/או גוף אחר (לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות).
4.7 הוא לא יעלה לעמוד/י עורכת הפעילות תוכן ו/או מידע המכיל תכנים מיניים, פרובוקטיביים, בלתי נאותים, פוגעניים, טורדניים, עוינים, מעליבים, אלימים, גזעניים, או מידע המהווה פגיעה בפרטיותו של אדם, מידע שקרי, מידע בעל אופי בלתי חוקי ו/או מידע בעל כל תוכן בלתי ראוי אחר.
4.8 ידוע לו כי עורכת הפעילות לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא תוכן ו/או המידע אשר הועלה על ידי משתתף. במקרה שיתברר כי התוכן ו/או המידע מפר חיוב המוטל על המשתתף על פי תקנון זה, על פי תנאי השימוש של מי מעמודי עורכת הפעילות ו/או על פי דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על המשתתף, ויהיה עליו לשפות ולפצות את עורכת הפעילות וכל מי מטעמה בגין כל נזק שיגרם עקב כך.

 

5.תקופת הפעילות

5.1 הפעילות תחל החל מהשעה 17:00 ביום שני, ה-07.02.2022 ועד לשעה 23:59 ביום שני, ה-14.02.2022, בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן: "תקופת הפעילות").
5.2 עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תישמע כל טענה לעניין זה.
5.3 בסיום תקופת הפעילות תבחר ועדת בחירת הזוכים, אשר תורכב מעובדי החברה, את הזוכים בפעילות בהתאם לקבוע בתקנון זה.

 

6.אופן עריכת התחרות ובחירת הזוכה

6.1 לצורך בחירת הזוכים בתחרות, תבחן ועדת בחירת הזוכים את כלל הסיפורים אשר הועלו כתגובה לפוסט ע"י המשתתפים אשר מילאו את הוראות סעיף 3 לעיל עד למועד סיום תקופת הפעילות. מובהר כי סיפור שעלה לפני או אחרי תקופת הפעילות לא יוכל להשתתף בתחרות ולזכות בפרס.
6.2 ועדת בחירת הזוכים תבחר מכלל הסיפורים כאמור את עשרת הסיפורים המרגשים ומחממי הלב ביותר. כותבי הסיפורים כאמור יהיו הזוכים. מובהר כי לוועדת בחירת הזוכים נתון שיקול הדעת הבלעדי, המלא והמוחלט לעניין קביעת ודירוג הזוכים ולא תישמע כל טענה לענין זה.
6.3 מעבר לבחירת הזוכים בתחרות, יבחרו וידורגו עשרה (10) זוכי מילואים נוספים, לאחר הזוכים בתחרות. היה ונמנעה הזכייה מאת הזוכה בפרס מכל סיבה שהיא, תועבר הזכייה לזוכה המילואים הראשון שנבחר, ולאחר מכן לזוכה המילואים הבא בתור אחריו. ביחס לפרס הראשון ישמשו כזוכי מילואים הזוכים במקום והשני והשלישי כך שאת המקומות התשיעי והעשירי יאיישו זוכי המילואים. לא עמדו בתנאי הזכייה הזוכה וזוכה המילואים, לא יחולק אותו הפרס.
6.4 משתתפים אשר נבחרו כזוכים ע"י ועדת בחירת הזוכים ייחשבו כזוכים רק במידה שעמדו בתנאים להשתתפות בתחרות כמפורט בתקנון זה.
6.5 תוצאות התחרות תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור ולא תישמע כל טענה לעניין זה ו/או לעניין שיקול דעתם של חברי ועדת בחירת הזוכים.
6.6 המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בנוגע לזהות הזוכים.
6.7 עורכת הפעילות שומרת על הזכות לפסול כל משתתף מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין הפרת הוראות תקנון זה.
6.8 עורכת הפעילות תהיה רשאית לפסול ולמנוע את קבלת הפרס ממשתתף במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה ו/או השתתפותו נעשתה עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או נאותים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין על ידיו ו/או על ידי אחרים מטעמו (להלן: "משתתף פסול"). למשתתף הפסול ו/או לזוכה לא תהיה כל טענה כנגד עורכת הפעילות במקרה ובו זכייתם נפסלה עקב הפרה של תנאי תקנון זה בכלל ו/או הוראות סעיף 6.7 זה בפרט.

 

7.איתור זוכים

7.1 בסיום הפעילות תפרסם עורכת הפעילות פוסט ובו פרטי הזוכים בתחרות. בנוסף, עורכת הפעילות תיצור קשר עם הזוכים ותיידע אותם על זכייתם בפרס באמצעות שליחת הודעה אישית (Direct Message). ככל ולא יתקבל מענה מטעם הזוכה בתוך 3 ימי עסקים ממשלוח ההודעה כאמור, תשלח עורכת הפעילות הודעה אישית (Direct Message) נוספת.

7.2 במידה ולא יעלה בידי עורכת הפעילות ליצור קשר עם הזוכה בתוך 7 ימי עסקים ממועד בחירת הזוכים בתחרות ייפסל אותו זוכה ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות והמפקח ו/או מי מטעמם עקב כך.

7.3 נפסל הזוכה כאמור בסעיפים 6.7 ו- 7.2, תועבר זכותו לפרס לזוכה מילואים. כאמור, אם גם זוכה המילואים לא יעמוד בתנאי הזכייה יבוא במקומו זה שנבחר אחריו. לא עמדו בתנאי הזכייה הזוכה ו-2 זוכי המילואים, לא יחולק אותו הפרס.

7.4 כל המועדים הרלוונטיים, קרי תקופת הפעילות ותקופת איתור הזוכה יקבעו ויהיו כפופים לשיקול דעתה המוחלט של עורכת הפעילות. לעורכת הפעילות שיקול הדעת המוחלט אם להאריך את תקופת איתור הזוכה ו/או לבחור זוכה אחר מבין המשתתפים.

 

8. הפרס

8.1 בהתאם לתנאי ההשתתפות ולתנאי שיוצגו בעמוד עורכת הפעילות, כל משתתף העומד בתנאי ההשתתפות אשר יוכתר כזוכה על ידי עורכת הפעילות יזכה באחד הפרסים כדלהלן:

8.1.1 פרס ראשון – הזוכה אשר סיפורו ייבחר ע"י ועדת בחירת הזוכים כסיפור המרגש ביותר אשר חימם לנו את הלב יקבל שובר קנייה בסך 1,000 ש"ח למימוש בסניפי עורכת הפעילות;

8.1.2 פרסי משנה – הזוכים אשר סיפוריהם ייבחרו ע"י ועדת בחירת הזוכים כסיפורים המרגשים מחממי הלב הטובים ביותר ואשר ידורגו בסדר יורד מהמקום השני למקום העשירי בתחרות יקבלו, כל אחד, שובר קנייה בסך 200 ש"ח למימוש בסניפי עורכת הפעילות;

8.2משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד בכל תקופת פעילות.

8.3 הפרסים יהיו ניתנים למימוש בסניפי הרשת בלבד, ולא ניתן יהיה לעשות שימוש בשוברי הקנייה באתר האינטרנט של החברה. במידה והפרס לא מומש במלואו ניתן יהיה לממש את יתרתו עד למימושו המלא, והכל בכפוף לתקנון זה ולתקופת תוקפו של הפרס כקבוע בתקנון וכמופיע על שובר הפרס.

8.4 הפרס יועבר לאחד מסניפי החברה לבחירת הזוכה. לזוכה תינתן האפשרות לקבל את הפרס במשך תקופה של 30 יום מיום קבלת ההודעה בדבר הזכייה. קבלת הפרס תהא מותנית בחתימת הזוכה על טופס קבלה אישור קבלת הפרס המצ"ב כנספח א' לתקנון. המשתתף מצהיר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי וכי עורכת הפעילות תעשה בו שימוש בהתאם להוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות שלה ולצרכי תיעוד ובקרה פנימיים לעניין הענקת הפרסים.

8.5 האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. על הזוכה לממש את הפרס בתקופת תוקפו (שנתיים מיום מסירת הפרס לזוכה) ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות במישרין או בעקיפין בזוכה. ויתר הזוכה בתחרות על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו ו/או בחר שלא לממשו בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת הפעילות ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה לקבלת "שוויו הכספי" של הפרס ו/או לכל הטבה ו/או לאפשרות מימושו במועד אחר, הנחה, הטבה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בעניין.

8.6 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לאיכות הפרס או למידת ההנאה ממנו.

 

9.אחריות

9.1 עורכת הפעילות רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בתחרות ו/או בתקנון זה, ובמקרה כאמור לא תישמע כנגד עורכת הפעילות ו/או כנגד מי מטעמה כל טענה.

9.2 רישומי עורכת הפעילות ומערכותיה יהוו ראיה מכרעת לכל דבר ועניין הקשור בפעילות ובתחרות.

9.3 עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים שבאמצעותם נערכת התחרות ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במהלך התחרות ו/או לנזקים כלשהן, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.

9.4 למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו להם עקב הפעולות כאמור.

9.5 בהשתתפותו בפעילות מאשר המשתתף באופן בלתי חוזר שחרור מלא מאחריות לפעילות ו/או לכל השלכה שהיא את חברת מטא (Meta) והפלטפורמות הדיגיטליות שלה.

9.6 המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לעשות שימוש לפי שיקול דעתם, בתוכן ו/או במידע אשר נשלח על ידו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפרסם, לערוך אותם, לשנותם, לשדרם בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעולות ובכלל. מובהר כי עצם ההשתתפות בתחרות תיחשב להסכמת הזוכה לשימוש כאמור ולפרסום פרטיו והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

9.7 עורכת הפעילות רשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בתחרות כמפורט לעיל, נעשתה מתוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאית היא לשלול את קבלת הפרס ו/או את מימוש הפרס בכל שלב בו נודע לעורכת הפעילות כי ההשתתפות ו/או הזכייה נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין.

9.8 עורכת הפעילות רשאית להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט, את התחרות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, כל זאת מבלי שתחול עליה על חובה להודיע על כך מראש.

 

10.שונות

10.1 תקנון זה כפוף לחוקי מדינת ישראל ובכל מחלוקת שעניינה התחרות, תנאיה או תקנון זה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

10.2 ההשתתפות בפעילות אסורה על עורכת הפעילות, מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיהם, וכן על כל מי שסייע לעורכת הפעילות בעריכת התחרות.

10.3 ניתן לפנות לעורכת הפעילות לבירורים ושאלות באמצעות מוקד WhatsApp הפעיל בטלפון מספר    055-9457291 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00. ניתן לפנות לעורכת הפעילות גם במייל [email protected] או בהודעה אישית באינסטגרם.

10.4 תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות. עצם ההשתתפות של המשתתף בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.

10.5 כל חבות מס, אם בכלל, בגין זכייה בפרס, תחול על המשתתף.

 

נספח א' - הצהרת הזוכה בתחרות

 

אני הח"מ, ____________, ת.ז. ____________, מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס במסגרת התחרות שערכה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן בהתאמה: "הפרס" ,"התחרות" ו"החברה").

הנני מצהיר בזאת כדלהלן:

אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם בקשר עם עריכת התחרות ו/או זכייתי בפרס;

קראתי את תקנון המבצע והאמור בו מקובל עליי ללא כל סייג, לרבות לעניין הפרס ואופן קבלתו;

אינני עובד ו/או מנהל ו/או ספק של החברה ו/או של גורם אשר סייע לחברה בעריכת התחרות, ואינני בן משפחה של אחד או יותר מאלה;

הצהרתי הנ"ל ניתנה מרצוני החופשי לאחר שקראתי בעיון את תקנון התחרות.

ולראיה באתי על החתום:

 

שם מלא: _______ ת.ז: _________ חתימה: ________ תאריך: _________