קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

תקנון מבצע הצטרפות למועדון לקוחות מגנוליה (להלן - "המועדון") ללא דמי הצטרפות וללא הטבת הצטרפות

  1. פרשנות

1.1.       בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון מבצע זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון מבצע זה.

1.2.       החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות.

1.3.       השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

1.4.       על משתתף שמצטרף למועדון במסגרת המבצע (כהגדרתו להלן) יחולו תנאי תקנון מועדון הלקוחות המפורסמים באתר, כפי שישתנו מעת לעת (להלן - "תקנון מועדון הלקוחות"), למעט הוראות סעיפים 3.1.3, 3.1.14, 6.7 לתקנון מועדון הלקוחות אשר לא יחולו לגבי המשתתפים במבצע זה. תקנון מועדון הלקוחות ניתן לעיון בכתובת: https://www.magnolia.co.il/my-magnolia-terms-conditions

  1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

  1. תקופת המבצע

3.1.       מיום 6.6.2021 ועד ליום 30.6.2021 (כולל), יתקיים מבצע הצטרפות למועדון ללא דמי הצטרפות וללא הטבת הצטרפות (להלן - "המבצע").

3.2.       מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או לשנות את ההטבה מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת ההטבה בתנאים על פי שיקול דעתה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה או בכל אופן אחר לפי שיקול דעתה הבלעדית.

  1. תנאי מבצע

4.1.       המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות תקנון מבצע זה. 

4.2.       במסגרת המבצע, יתאפשר לכל לקוח או מצטרף חדש, הרוכש תכשיט באחד מסניפי מגנוליה או באתר מגנוליה בכתובת: https://www.magnolia.co.il (להלן – "האתר"), בתקופת המבצע, להצטרף למועדון בחינם ללא דמי הצטרפות (הטבה בסך של 29 ₪) וללא זכאות להטבת הצטרפות (בסך של  40 ₪) (להלן – "המשתתף" ו- "ההטבה" בהתאמה).

למען הזהירות מובהר כי מימוש ההטבה מותנה ברכישת תכשיט כאמור לעיל כאשר במסגרת הגדרת "תכשיט" לצורך מבצע זה לא יכללו מוצרים שאינם תכשיטים ובכלל זה: אביזרים, קופסאות, מוצרים נלווים, מוצרי קידום מכירות וכיוצא באלו.

4.3.       המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.

  1. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

5.1.       זכאות להחליף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע תהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במודעת מדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

5.2.       זכאות להחזר כספי במקרה של החזרת פריט שנרכש בתקופת המבצע תהיה בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

5.3.       החברות במועדון תתבטל לאלתר ומבלי שהחברה תצטרך לתת כל הודעה למשתתף במקרה ובו משתתף יבקש לבטל עסקת רכישת תכשיט במסגרת המבצע.

  1. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות נזקים, הפסדים, הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע ו/או למי שלא השתתפו בו.

  1. כללי

7.1.       בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את תקנון המבצע ואת תקנון מועדון הלקוחות והוא מבין אותם ומקבל על עצמו את מלוא הוראותיהם וגם אם לא קרא את תקנון המבצע ואת תקנון מועדון הלקוחות, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי הוראות תקנונים אלו יחול עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.

7.2.       מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך אותו או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, לשנות הוראות תקנון מבצע זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה לצרכנים, באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה ו/או בכל אופן אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.3.       מגנוליה תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון מבצע זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה בשל כך כלפי מגנוליה וכל מי מטעמה.

7.4.       ככל והוראה מהוראות תקנון מבצע זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, ההוראות האחרות בתקנון מבצע זה יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.

7.5.       על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל.