קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ

מבצע ראש השנה - קופון 100 ש"ח מתנה ללקוחות מועדון לקוחות "My Magnolia"

  1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן - "מגנוליה").

  1. תקופת המבצע

2.1     בתקופה שנמסרה ללקוחות מועדון מגנוליה, יתקיים מבצע "100 ש"ח מתנה ללקוחות מועדון My Magnolia בהצגת קוד קופון בקניה מעל 199 ש"ח" (להלן - "מועדון לקוחות מגנוליה" ו- "המבצע", בהתאמה).

2.2     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה לצרכנים, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

2.3     קוד הקופון ניתן למימוש אך ורק בהתאם למועדי המבצע (להלן - "מועד פקיעת הקופון"). קופון שלא ינוצל עד למועד הפקיעה, יפקע ויתבטל ולא יקנה ללקוח המחזיק בו כל זכות, הטבה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה. כמו כן, תוקף הקופון לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.

  1. תנאי המבצע

3.1     המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2     המבצע מופנה לחברות מועדון לקוחות מגנוליה אשר מגנוליה יצרה איתם קשר טלפוני ו/או שלחה לה הודעת טקסט באופן אישי אודות קבלת קוד הקופון ותנאי המבצע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  

3.3    "הקופון" - קופון לשימוש חד פעמי ובעל תקופת מבצע מוגדרת, המקנה לחברת המועדון, הנחה בסך 100 ש"ח ברכישה מעל 199 ש"ח (להלן - "ההנחה").

3.4     לצורך מימוש הקופון יש למסור / להציג לנציגת המכירה את קוד הקופון.

3.5     לא ניתן לממש קופון באופן חלקי או לשיעורים.

3.6     לא ניתן לממש שני קופונים באותה רכישה.

3.7     מימוש הקופון הינו חד פעמי בקנייה מעל 199 ש"ח במבצע ואינו ניתן להחלפה או להמרה כלשהי.

3.9     לא תינתן כל תמורה כספית או אחרת בגין הקופון.

3.10   השימוש והמימוש של הקופון כפוף לתנאי שימוש אלו. כל פעולה שתיעשה בקשר עם הקופון ו/או מימושו יהווה קבלה והסכמה של תנאי שימוש אלו.

3.11   לא תתאפשר צבירת נקודות בגין מימוש השובר.

3.12   מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את השימוש ו/או מימוש הקופון, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את השימוש ו/או המימוש - כולו או חלקו.

3.13   ניתן להשתתף במבצע יחד עם מימוש הטבת יום הולדת.

3.14   מימוש הקופון כולל כפל מבצעים והטבות.

  1. מדיניות החלפה, זיכוי והחזר כספי בתקופת המבצע

4.1     החלפה:

4.1.1 זכאות להחליף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה וכמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

4.1.2 בביצוע החלפה רשאי הלקוח להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה את הסכום המלא בו נרכש/ו התכשיט/ים.

4.1.3 אם הוחלף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע בתכשיט זול יותר ממחירו המלא של הפריט אשר הוחזר, לא יינתן זיכוי או החזר בגין ההפרש.

4.1.4 אם הוחלף תכשיט שנרכש בתקופת המבצע בתכשיט יקר יותר, ישלים הלקוח את ההפרש בין מחירו המלא של התכשיט שנרכש על ידו בתקופת המבצע (בלא חישוב שווי הטבת המבצע), לבין מחירו המלא של התכשיט החדש.

4.2     החזר כספי:

4.2.1 מתן החזר כספי בגין תכשיט שנרכש בתקופת המבצע, יהיה בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

4.2.2 לקוח המעוניין לקבל החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה (ובלבד שמחירם המקורי מעל 50 ש"ח) זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל בניקוי של 5% עמלת ביטול.

4.2.3 חבר מועדון המבקש החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה, זכאי להחליף את התכשיט או לקבל שובר זיכוי בלבד. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה.

4.3     זיכוי:

4.3.1 קבלת שובר זיכוי במקרה של החזרת פריט שנרכש בתקופת המבצע תהא בהתאם למדיניות ההחזרות של מגנוליה, כמפורט במדיניות החזרת המוצרים בסניפי מגנוליה.

4.3.2 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי בגין הסכום המלא ששילם עבור הפריטים שנרכשו.

4.3.3 לקוח המבקש לקבל שובר זיכוי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי באופן יחסי להנחה שקיבל באותה עסקה.

4.3.4 יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

  1. אחריות

מגנוליה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים במבצע.

  1. כללי

6.1     מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת הדגמים הנכללים במסגרת תכשיטי מבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2     מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף למועדון לקוחות מגנוליה בשינויים המחוייבים. 

6.3     כל המחירים כוללים מע"מ.

6.4     על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.