תקנון מועדון לקוחות MY MAGNOLIA- סגירה!

החל מהתאריך ה-1.5.24 לא ניתן יהיה להצטרף ו/או לחדש את החברות במועדון MY MAGNOLIA.  

אנו מזמינים אותך להמשיך ולעשות שימוש במועדון ולממש את ההטבות והזכויות שמגיעות לך בכפוף לתנאי ותקנון מועדון הלקוחות MY MAGNOLIA- עד למועד סגירתו בתאריך ה- 1.5.25 ו/או עד לתום תקופת החברות- לפי המוקדם.

 

 

1.כללי

תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות MY MAGNOLIA (להלן: "מועדון הלקוחות" או "המועדון").

מועדון הלקוחות מנוהל ומופעל ע"י קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן: "מגנוליה" או "החברה") אשר מציעה לציבור לקוחותיה להצטרף למועדון הלקוחות וליהנות ממגוון הנחות והטבות הניתנות לחברי מועדון הלקוחות (כל לקוח המצטרף למועדון: "חבר מועדון" או "חבר").

ניתן להצטרף למועדון הלקוחות בסניפי הרשת או באמצעות אתר החברה בכתובת: https://www.magnolia.co.il (להלן: "האתר").

מובהר כי עצם הרישום באתר כ- "לקוח רשום" או הצטרפות לרשימת הדיוור הישיר של החברה אינם מהווים הצטרפות למועדון ולא מקנים כל הטבה של חבר מועדון או כל הטבה אחרת. על מנת להצטרף למועדון יש לפעול בהתאם להוראות תקנון זה.

מגנוליה רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי את תנאי מועדון הלקוחות, והכל בהתאם להוראות הדין.

 

2.מי זכאי להצטרף כחבר למועדון הלקוחות

2.1 כל אדם מגיל 16 ומעלה רשאי להצטרף כחבר למועדון הלקוחות וזאת לאחר השלמת הליך ההצטרפות כאמור בסעיף 3 להלן. בעצם ההצטרפות למועדון הלקוחות מסכים חבר המועדון להוראות תקנון זה. אדם אשר גילו אינו עולה על גיל 18 (להלן: "קטין") והמבקש להתקבל כחבר במועדון הלקוחות, נדרש לקבל את הסכמת הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי (להלן: "ההורים") להצטרפות למועדון, וכן ליידע אותם בהוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות של החברה. על ההורים לפקח על פעילות הקטין כך שלא יפעל בניגוד לדעתם ו/או להוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות של החברה. כל פעילות שתבוצע על ידי הקטין במסגרת המועדון מהווה הסכמה של הקטין ושל ההורים לאמור בתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות והינה תחת אחריותם של ההורים.

2.2 החברות במועדון הלקוחות היא אישית ואינה ניתנת להעברה, למעט כמפורט בסעיף 2.3 להלן.

2.3 חבר המועדון זכאי להוסיף תעודת זהות שניה של קרוב משפחה כמפורט בסעיף 3.5 בתקנון זה.

2.4 החברות במועדון מוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד.

 

3.דרכי ההצטרפות למועדון הלקוחות

3.1 כל אדם הזכאי להצטרף למועדון הלקוחות יכול לעשות זאת באמצעות האתר או באחד מסניפי מגנוליה בכפוף להשלמת פרטי ההצטרפות הנדרשים על גבי טופס ההצטרפות (להלן: "טופס ההצטרפות") וכן בכפוף לתשלום דמי ההצטרפות, כמפורט להלן. ישנן שלוש דרכים באמצעותן ניתן להצטרף למועדון: (1) הצטרפות בסניף באמצעות קבלת קישור ייעודי לטופס הצטרפות דיגיטלי שיישלח למכשיר הטלפון הנייד הפרטי של המבקש להצטרף למועדון הלקוחות. לאחר השלמת הרישום יש לשלם בקופת הסניף את דמי ההצטרפות; (2) הצטרפות בסניף באמצעות רישום בקופת הסניף על ידי נציג/ת מכירות. הרשמה זו לא מאפשרת קבלת דיוור. לאחר השלמת הרישום יש לשלם בקופת הסניף את דמי ההצטרפות; (3) הצטרפות באתר, לאחר תשלום דמי ההצטרפות, ישלח דוא"ל עם אישור הזמנה ובו קישור לצורך השלמת הרישום למועדון.

תוקף החברות במועדון הינו 12 חודשים ממועד ההצטרפות כאמור (להלן: "תקופת החברות").

3.2 טופס הצטרפות

3.2.1 הצטרפות למועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס ההצטרפות. על הלקוח למסור פרטים אישיים כפי שיידרש במעמד ההצטרפות, אשר ישמשו, בין היתר, לצרכים ניהוליים ותפעוליים של החברה, ליצירת קשר, משלוח דברי פרסומת, תזכורות ועדכונים בדבר מבצעים והטבות וכן לתת את הסכמתו לכל תנאי תקנון זה כתנאי לחברות במועדון.

3.2.2 האחריות על מסירת ומילוי פרטים אישיים נכונים, מלאים ומדויקים בטופס ההצטרפות הינה על חבר המועדון. בנוסף, חבר המועדון אחראי לעדכן את החברה בכל שינוי שיחול באיזה פרט מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההצטרפות, ובכלל זה, כתובת הדואר האלקטרוני ומס' טלפון נייד שלו, זאת על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין החברה לבין חבר המועדון.
החברה לא אחראית ולא תשמע כל טענה כלפי החברה לעניין אי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון מחמת הזנת פרטים לא נכונים או לא מלאים על ידי חבר מועדון או בגין אי עדכון הפרטים כאמור על ידו. עדכון הפרטים יעשה באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת המייל: [email protected].

3.2.3 הסכמה לכל תנאי התקנון הינה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההצטרפות ומסירתו לחברה כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להצטרף למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון.

3.2.4 לא חלה על חבר המועדון כל חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של חבר המועדון. במידה וחבר המועדון לא יסכים למסור את המידע, כולו או חלקו, ייתכן והחברה לא תוכל לצרף את חבר המועדון למועדון הלקוחות ו/או לא תוכל לאפשר לו לקבל את הטבות המועדון.

3.3 דמי הצטרפות

3.3.1 ההצטרפות למועדון כרוכה בתשלום חד פעמי בסך 29 ₪ (להלן: "דמי ההצטרפות"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את גובה דמי ההצטרפות ואף לבטלם והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי חבר מועדון אשר הצטרף למועדון ושילם את דמי ההצטרפות ולאחר מכן דמי ההצטרפות פחתו או בוטלו לא יהיה זכאי להחזר כלשהו או פיצוי כלשהו בגין דמי ההצטרפות שכבר שולמו על ידו.

3.3.2 תשלום דמי ההצטרפות יהיה במזומן או באשראי בלבד, והם אינם ניתנים להחזרה למעט כמפורט בתקנון זה.

3.3.3 דמי ההצטרפות אינם מזכים בצבירת נקודות ולא יזכו את החבר ששילם אותם בכל הנחה ו/או הטבה מכל סוג שלא בהתאם לתקנון.

3.4 תקופת החברות

3.4.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת החברות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.4.2 מבלי לגרוע מהאמור, חבר מועדון הרוכש תכשיט אחד או יותר (שאינם מפריטי הקד"מ של החברה, פריט המתחיל באות "O") במהלך תקופת החברות, תוארך חברותו באופן אוטומטי ב-12 חודשים נוספים ממועד הרכישה האחרונה, הכל בכפוף לשיקול דעתה של החברה. מובהר כי רכישה שהתבצעה במועד ההצטרפות למועדון ו/או רכישת כרטיס מתנה לא תזכה בחידוש חברות במועדון כאמור.

3.5 בר רשות

3.5.1 במועד ההצטרפות למועדון, יוכל חבר המועדון לבחור להוסיף מספר תעודת זהות נוסף אחד בלבד של קרוב משפחה שהינו בן/בת הזוג; או הורה; או ילד/ילדה אשר גילם 16 ומעלה (להלן: "בר הרשות").

3.5.2 החברה תראה בבר הרשות ששמו ומספר תעודת הזהות שלו התווסף על ידי חבר המועדון כבר רשות המורשה לנצל את ההטבות של חבר המועדון וזאת עד לקבלת הודעה אחרת מאת חבר המועדון על פי דרכי ההודעה המפורטות בתקנון זה. למען הזהירות יובהר כי בר הרשות אינו חבר מועדון אלא זכאי להשתמש בהטבות של חבר המועדון, כאילו הוא חבר המועדון.

הוראות כלליות בנוגע להצטרפות למועדון 3.6

3.6.1 לחברה הזכות שלא לאשר הצטרפות של אדם כחבר מועדון בהתאם לשיקול דעתה.

3.6.2 בהצטרפותו למועדון, חבר המועדון נותן את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מהחברה באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים לנייד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן ו/או בחברות תקפה במועדון. חבר המועדון רשאי לחזור בו מהסכמתו כאמור בכל עת ע"י משלוח הודעת דוא"ל לכתובת המייל [email protected] ו/או להסיר עצמו בהתאם להוראות ההסרה מרשימת התפוצה כפי שיופיעו בדוא"ל / במסרון.

3.6.3 למען הסר ספק, החברה פטורה מחובת ההודעה על הטבות ו/או מבצעים ו/או עדכונים ו/או שינויים בתוכנית מועדון הלקוחות לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ו/או לא הצטרף לרשימת הדיוור של החברה ולא תהיה לחבר המועדון טענה כלשהי כלפי החברה באשר לאי קבלת דיוור כאמור.

4. החברות במועדון

4.1 מספר תעודת הזהות של חבר מועדון שהצטרפותו למועדון אושרה יהווה את המספר האישי שלו במועדון, באמצעותו יתאפשר לו לבצע את פעולות שונות במועדון ולממש את הטבות במסגרת חברותו במועדון (להלן: "מספר חבר המועדון").

4.2 החברות במועדון הינה אישית לחבר המועדון ואין להעבירה או להרשות שימוש במספר חבר המועדון בידי אחר, למעט בר הרשות. בכל מקרה של חשש לשימוש לא מורשה בפרטי החבר או במספר חבר המועדון יש להודיע על כך לחברה בדואר האלקטרוני שכתובתו: [email protected].

4.3 מגנוליה תהיה רשאית להפסיק את פעילות המועדון (באופן זמני או לצמיתות) ו/או לשנות את מדיניותו ו/או תנאי החברות בו, לרבות שינוי ו/או הפסקת ו/או החלפת שיטת צבירת הנקודות, שינוי ההטבות המוצעות במסגרת המועדון, היקפן, שוויון, תנאי הזכאות להן, אופן ותנאי מימושן וכיוצא באלו, והכל בהתאם להוראות הדין.

4.4 במקרה בו תחליט מגנוליה לבטל את המועדון היא תעשה זאת בהתראה מוקדמת לפי הוראות הדין. התראה על ביטול המועדון כאמור תפורסם באתר.

 

5. הטבות לחברי מועדון; צבירה ומימוש נקודות

5.1 במסגרת החברות במועדון זכאי כל חבר מועדון, בתקופת החברות, לצבור נקודות ולהנות מהטבות שונות אשר יוצעו מעת לעת על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. הנקודות הנצברות לזכות חבר המועדון וההטבות שיוצעו לו הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה. בנוסף, מובהר כי לא ניתן להמיר את ההטבות לכסף או לכל זכות אחרת.

5.2 מימוש הטבות ומימוש נקודות יתאפשר בסניפי החברה בלבד. למען הסר ספק, רכישות המבוצעות באמצעות האתר מזכות את חבר המועדון בצבירת נקודות בלבד ולא ניתן לממש באתר הטבות או נקודות.

5.3 תנאים למימוש ההטבות לרבות הטבת הצטרפות והטבת יום ההולדת (כמפורט להלן) וכן למימוש הנקודות הינם: (א) חברות בתוקף במועדון הלקוחות; (ב) הזדהות חבר המועדון במעמד הרכישה באמצעות: רישיון נהיגה או תעודת זהות המכילים תמונה עדכנית. לא תשמע כל טענה כלפי החברה לעניין אי מימוש הטבות או נקודות בשל העדר אפשרות לזיהוי חבר המועדון.

5.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההטבות לרבות שווין, היקפן, התנאים לזכאות, התנאים למימוש וכו' והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולהוראות הדין. כמו כן, במהלך קיום מבצע רשאית החברה להגביל את זכותם של חברי המועדון למימוש ההטבות ו/או להגביל את זכותם לכפל מבצעים.

5.5 על חבר המועדון לבדוק את תנאי המימוש הרלבנטיים לכל הטבה טרם מימושה. אי עמידה בתנאי המימוש המפורטים בהטבה, שוללת את הזכאות לקבלתה.

5.6 החברה רשאית להציע הטבות שונות לחברי מועדון שונים.

5.7 ההטבות אינן ניתנות למימוש ברכישת תכשיטי מבצע שברקוד הפריט שלהם מתחיל באות "O".

5.8 הטבת מועדון מתחלפת

5.8.1 על פי שיקול דעתה הבלעדי החברה רשאית לפרסם לזמן מוגבל הטבה חודשית מתחלפת לחברי מועדון הלקוחות (להלן: "הטבת מועדון מתחלפת").

5.8.2 הטבת המועדון המתחלפת אינה ניתנת למימוש בעת רכישה באתר אלא אך ורק בעת רכישה באחד מסניפי מגנוליה; הטבת המועדון המתחלפת הינה ייחודית ולא ניתנת למימוש בצירוף עם מבצעים ו/או הטבות אחרות המוצעים על ידי החברה במקביל להטבת המועדון המתחלפת.

5.8.3 למען הסר ספק, לא ניתן לממש את הטבת המועדון המתחלפת יחד עם מימוש הטבת הצטרפות ו/או הטבת יום הולדת (כהגדרת מונחים אלו להלן).

5.8.4 מבלי לגרוע מהאמור במדיניות החזרת המוצרים של החברה (אנא ראו סעיף 5.14 להלן), מובהר כי חבר המועדון המבקש להחליף או המבקש החזר כספי בקשר עם פריטים שנרכשו תוך מימוש הטבת מועדון מתחלפת יהיה זכאי לבצע את ההחלפה או לקבל את ההחזר הכספי (לפי העניין) בהתאם למחיר ששולם בפועל בעת ביצוע העסקה בה מומשה הטבת המועדון המתחלפת.

5.9 הטבת הצטרפות

5.9.1. הטבה בסך של 40 ₪ הניתנת למימוש: (א) החל משבועיים ממועד ההצטרפות ועד לשלושה וחצי חודשים ממועד ההצטרפות למועדון הלקוחות ובפרק זמן זה בלבד (להלן: "תקופת מימוש הטבת ההצטרפות"); ו- (ב) ברכישת תכשיטים בסניפי החברה בלבד (להלן: "הטבת ההצטרפות").

5.9.2 לא ניתן להאריך את תקופת המימוש של הטבת ההצטרפות והיא תפוג במועד המוקדם מבין מימוש הטבת ההצטרפות באחד מסניפי החברה או בתום תקופת מימוש הטבת ההצטרפות.

5.9.3 מימוש הטבת ההצטרפות יתאפשר גם במהלך מבצעים והנחות בסניפי מגנוליה (למעט הטבת מועדון מתחלפת), כפי שיקבע מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט של מגנוליה.

5.10 הטבת יום ההולדת

5.10.1 חבר המועדון זכאי בחודש הלועזי של יום הולדתו להטבת יום הולדת משתנה הניתנת למימוש בקנית תכשיטים בסניפי מגנוליה בלבד (להלן: "הטבת יום ההולדת").

5.10.2 שווי ההטבה יקבע בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של מגנוליה.

5.10.3 לא ניתן להאריך את תוקף הטבת יום ההולדת.

5.10.4 באחריות חבר המועדון לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות. בכל מקרה של אי התאמה בין התאריך שחבר מועדון מילא בטופס ההצטרפות לבין התאריך המופיע בתעודה המזהה לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש את הטבת יום ההולדת. במקרה של אי התאמה כאמור יהיה זכאי חבר המועדון לפנות לשירות הלקוחות בבקשה לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון ואז הוא יהיה רשאי לממש את הטבת יום ההולדת החל ממועד יום הולדתו שיחול לאחר מועד העדכון (לא יהיה מימוש "בדיעבד").

5.10.5 הטבת יום ההולדת ניתנת למימוש על ידי חבר המועדון גם בעסקה בה הוא מממש נקודות שנצברו לזכותו.

5.11 הוראות כלליות בנוגע להטבת ההצטרפות והטבת יום ההולדת

5.11.1 הטבת ההצטרפות והטבת יום ההולדת אינן ניתנות למימוש לצורך תיקונים ו/או מוצרי קד"מ וכן אינן ניתנות למימוש באתר, בסניפי Outlet ודלפקי Sale.

5.11.2 הטבת ההצטרפות והטבת יום ההולדת אינן ניתנות לפיצול למספר עסקאות וכל אחת מהן תמומש במלואה בעסקה אחת.

5.11.3 לא ניתן לקבל זיכוי בגין אי מימוש הטבת ההצטרפות או הטבת יום ההולדת. ההטבות ניתנות למימוש בתנאים שונים ועל חבר המועדון לבדוק את תנאי המימוש הרלבנטיים לכל הטבה טרם מימושה. כן, מובהר כי אי עמידה בתנאי המימוש המפורטים בהטבה, שוללת את הזכאות לקבלתה.

5.11.4 מימוש הטבת יום ההולדת או הטבת ההצטרפות יתאפשר גם במהלך מבצעים והנחות בסניפי מגנוליה (למעט הטבת מועדון מתחלפת) כפי שיקבע מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט של מגנוליה.

5.11.5 הטבת ההצטרפות והטבת יום ההולדת אינן ניתנות למימוש ברכישת תכשיטי מבצע שברקוד הפריט שלהם מתחיל באות "O" .

5.11.6 חבר המועדון אינו רשאי לממש באותה עסקה או באותו היום הן את הטבת יום ההולדת והן את הטבת ההצטרפות.

5.11.7 מימוש הטבת ההצטרפות או הטבת יום ההולדת אינו מזכה את חבר המועדון בצבירת נקודות.

5.11.8 במידה וחבר מועדון ביצע עסקה באמצעות מימוש הטבת הצטרפות או הטבת יום ההולדת והוא או צד ג' (מקבל מתנה) מבקש לקבל החזר כספי בגין אותה העסקה, אזי יופחת שווי הטבת ההצטרפות או הטבת יום ההולדת (לפי העניין) מסך ההחזר, וחבר המועדון או צד ג' יהיה זכאי לקבל החזר כספי רק עבור החלק ששולם בפועל (במזומן או באשראי) על ידי חבר המועדון בעת ביצוע העסקה. הטבת ההצטרפות שמומשה לא תוחזר למספר חבר המועדון בשום מקרה. הטבת יום ההולדת תוחזר למספר המועדון בכפוף לכל התנאים הבאים: (א) מבקש ההחזר הוא חבר מועדון; (ב) הטבת יום ההולדת בתוקף; (ג) חבר המועדון מעוניין בהחזר מלא ולא חלקי; ו- (ד) לא תוחזר הטבת יום ההולדת למספר חבר מועדון ספציפי יותר מפעמיים באותה שנה. כאמור, בהחזר חלקי של עסקה, ההטבה לא תוחזר כלל.

5.12 צבירת נקודות

בתקופת החברות יהיה זכאי חבר המועדון לצבור נקודות בהתאם למפורט להלן:

5.12.1 רכישה של תכשיטים תזכה את חבר המועדון בנקודות בסך של 10% משווי הרכישה נטו, לאחר ניכוי הנחות, מבצעים, הטבות (לרבות הטבת הצטרפות והטבת יום ההולדת) וזיכויים. מובהר כי הנקודות נצברות בקניית תכשיטים בלבד (לא כולל תכשיטים המתחילים באות "O"). הנקודות הן נקודות אישיות.

5.12.2 לא ניתן לצבור נקודות בדיעבד, אלא בעת ביצוע העסקה בלבד וכן לא ניתן לצבור נקודות בגין רכישות שהתבצעו שלא באמצעות שימוש במספר חבר המועדון.

5.12.3 חברי מועדון רשאים לצבור נקודות אך ורק במסגרת עסקה שתיעשה במזומן ו/או באשראי. מובהר כי עסקה שהתבצעה באמצעות מימוש נקודות או מימוש שובר זיכוי לא תזכה את חבר המועדון בצבירת נקודות.

5.12.4 רכישת שוברי קניה (Gift Card) לא תזכה את חבר המועדון בנקודות, אולם מימוש שובר קנייה יזכה את בעל השובר בנקודות, ככל שהוא חבר מועדון.

5.12.5 החברה רשאית לשנות מעת לעת את אחוז הנקודות הנצבר בכל רכישה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות בכפוף לדין ולהוראות תקנון זה. בנוסף, החברה רשאית להוסיף או להפחית או לשנות את הפעולות המזכות את חבר המועדון בצבירת נקודות ו/או להתנותן בתנאים ולבצע בכל עת כל שינוי אחר בנוגע לזכות לצבור נקודות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. על חבר המועדון להתעדכן בשינויים אלה באמצעות עיון בתקנון ובפרסומי החברה.

5.12.6 רכישת תכשיטי במבצע שברקוד הפריט שלהם מתחיל באות "O" לא תזכה את חבר המועדון בנקודות. אולם, מובהר כי חבר מועדון רשאי לממש נקודות בעת רכישת תכשיט במבצע.

5.12.7 חישוב צבירת הנקודות יערך בעבור כל מספר חבר מועדון בנפרד. לא ניתן יהיה לאחד נקודות שנצברו במספרי חבר מועדון שונים. הנקודות אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן ו/או לשובר זיכוי.

5.12.8 כל חבר מועדון יוכל לעקוב אחר כמות הנקודות שנצברו במספר חבר המועדון שלו באמצעות פניה לאחד מסניפי מגנוליה.

5.13 מימוש נקודות

5.13.1 מימוש נקודות מותנה בהתקיימות התנאים המצטברים הבאים:

5.13.1.1. חברות במועדון בתוקף. מובהר כי הנקודות נצברות במספר חבר מועדון בתקופת החברות במועדון. ככל שתקופת החברות במועדון תסתיים ולא תוארך על ידי חבר המועדון בתוך חודשיים ממועד הסיום, תימחקנה הנקודות ממספר חבר המועדון באופן סופי ובלתי חוזר. לא תישמע טענה לעניין מחיקת הנקודות על ידי חבר שלא חידש חברות במועדון בתוך חודשיים ממועד הסיום וזאת ללא קשר לסיבת אי חידוש החברות.

5.13.1.2 קיומה של יתרת זכות מינימלית של 40 נקודות במספר המועדון. ככל ולא צבר חבר המועדון יתרת נקודות של 40 נקודות ומעלה, לא יהיה זכאי לממש את הנקודות שצבר לזכותו. ככל שלאחר מימוש הנקודות יוותר לזכותו של חבר המועדון סכום הנמוך מ-40 נקודות, הוא לא יהיה רשאי לממש נקודות עד שיצברו במספר המועדון שלו 40 נקודות לפחות.

רק לאחר שהתממשו שני תנאי הסף לעיל, חבר המועדון יהיה זכאי לממש את הנקודות אשר נצברו לזכותו במספר המועדון, בהתאם להוראות שלהלן.

5.13.2 הנקודות שצבר חבר המועדון במספר המועדון ניתנות למימוש בסניפי מגנוליה בלבד.

5.13.3 החברה רשאית להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא ניתן לצבור נקודות או לממש נקודות ברכישת תכשיטים במסגרת מבצעים מיוחדים.

5.13.4 חבר המועדון יהיה זכאי לצבור חלקי נקודות בהתאם לאחוז משווי הרכישה נטו, אולם בעת המימוש ניתן לממש רק נקודות בסכום עגול.

5.13.5 חבר מועדון רשאי לממש בכל קנייה עד סכום מקסימאלי של 400 נקודות, וזאת ככל שעמד בשני התנאים המצטברים כאמור בסעיף 5.13.1 לעיל.

5.13.6 מימוש הנקודות יתאפשר ברכישת תכשיטים בלבד. לא ניתן לממש נקודות לצורך תשלום עבור תיקונים ו/או מוצרי קד"מ (תכשיט או מוצר/שירות המתחיל באות "O"). מובהר בזאת שוב, כי מימוש נקודות בגין רכישת תכשיטים אפשרי בעסקה המתבצעת בסניפי מגנוליה בלבד.

5.13.7 כל נקודה שנצברה לזכות חבר מועדון שווה שקל אחד ממחיר הרכישה. מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שווי הנקודה.

5.13.8 הרישום הנמצא בידי מועדון הלקוחות הוא אשר יקבע את מספר הנקודות שצבר כל חבר. חבר מועדון הטוען לכמות נקודות גבוהה מהכמות הרשומה במספר המועדון שלו, יציג חשבוניות ואסמכתאות התומכות בטענותיו. ככל שטענותיו של חבר המועדון ימצאו נכונות לאחר בדיקה של שירות לקוחות יבוצע עדכון של כמות הנקודות במספר המועדון. במידה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מסך הנקודות שלו, עקב תקלה או שיבוש במערכות מגנוליה רשאית מגנוליה לדרוש מחבר המועדון החזר בערך של שקל אחד עבור כל נקודה שנוצלה בטעות או עקב תקלה כאמור.

5.13.9 במקרה של פטירת חבר מועדון (חו"ח), חשבון המועדון והנקודות שנצברו במועדון יתבטלו ויפקעו או יועברו לבן משפחה מדרגה ראשונה בהתאם לדרישה בכתב בתוספת תעודת פטירה. על דרישה להעברת נקודות כאמור להתקבל בחברה תוך זמן סביר מפטירתו של חבר המועדון.

5.13.10 זיכויים, החלפות והחזר כספי של תכשיטים שנרכשו באמצעות נקודות, ייעשה בהתאם להוראות הדין ולמדיניות ההחזרות והחלפות של מגנוליה כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של מגנוליה והכל כפי שיפורט להלן.

5.13.11 לא ניתן להיכנס ליתרה שלילית של נקודות, קרי מינוס נקודות בעקבות החזרת תכשיטים. ככל שחבר המועדון יכנס ל"יתרה שלילית" של נקודות כאמור אזי הסכום יקוזז מסך ההחזר הכספי או הזיכוי.

5.14 החלפה, זיכוי והחזר כספי בעסקאות שיש בהם מימוש / צבירת נקודות

5.14.1 כללי – מדיניות החזרת מוצרים

5.14.1.1 מדיניות החזרת מוצרים לגבי מוצרים שנרכשו בסניפים מפורסמת באתר וניתן לקרוא אותה באמצעות לחיצה על הקישור הבא: (https://www.magnolia.co.il/returns-policy-branches).

5.14.1.2 מדיניות החזרת מוצרים לגבי מוצרים שנרכשו באתר החברה מפורסמת באתר וניתן לקרוא אותה באמצעות לחיצה על הקישור הבא: (https://www.magnolia.co.il/returns-policy-site).

5.14.2 החלפות בעסקאות שיש בהם מימוש / צבירת נקודות

5.14.2.1 כאמור במדיניות החזרת המוצרים של החברה, בביצוע החלפה זכאי חבר המועדון להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה את השווי המלא בו נרכש/ו התכשיט/ים (למעט פריטי SALE באתר החברה, שיוחלפו במחיר ששולם עבורם).

5.14.2.2 ההחלפה תתבצע ככל שחבר המועדון ביקש להחליף את התכשיט בתכשיט אחר הזהה בשוויו לפריט שהוחלף או בשווי גבוה ממנו. במקרה שהפריט החלופי הוא באותו שווי של הפריט המוחלף צבירת הנקודות נותרת במספר המועדון. במקרה שהפריט שהוחלף מוחלף בפריט בשווי גבוה יותר אזי בנוסף לנקודות שנותרות במספר המועדון כאמור יצברו נקודות נוספות במספר המועדון בגין תוספת המחיר ששילם חבר המועדון בעסקת ההחלפה.

5.14.3 שובר זיכוי בעסקאות שיש בהם מימוש / צבירת נקודות

 5.14.3.1 חבר מועדון המבקש לקבל שובר זיכוי עבור תכשיטים שנרכשו בעסקה מסוימת זכאי לקבל זיכוי בגין הסכום ששילם בפועל עבור הפריטים שבגינם הוא מבקש זיכוי (כלומר, מסך הזיכוי ינוכה החלק היחסי של כל הנחה ו/או הטבה שניתנה בעסקת הבסיס). במקרה של הפקת שובר זיכוי כאמור, צבירת הנקודות נותרת במספר המועדון. בעת מימוש שובר הזיכוי חבר המועדון לא יצבור נקודות. יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה שמקורה באותה עסקה.

5.14.4 החזר כספי בעסקאות שיש בהם מימוש / צבירת נקודות

החזר כספי ניתן לקבל רק ביחס לכל הפריטים (ולא חלק מהפריטים) שנרכשו בעסקה מסוימת ובלבד שמחירם עולה על 5.14.4.1 50 ₪.

5.14.4.2 חבר מועדון המבקש החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו בעסקה מסוימת כאמור בה היה מימוש נקודות וכן צבירת נקודות, זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל בלבד בקיזוז דמי ביטול כאמור במדיניות החזרת המוצרים (ראה קישורים לעיל). במקרה זה הנקודות שמומשו יוחזרו למספר המועדון והנקודות שנצברו יימחקו ממספר חבר המועדון.

5.14.4.3לא ניתן לקבל החזר כספי עבור חלק מהפריטים שנרכשו באותה עסקה. חבר מועדון המבקש החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה, זכאי רק להחליף את הפריטים המסוימים או לקבל שובר זיכוי בגינם בלבד.

5.14.4.4 לקוח המבקש החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה בה היה מימוש נקודות וכן צבירת נקודות, בעבור מתנה שקיבל מחבר המועדון, יהיה זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל בלבד. לא יינתן החזר כספי עבור נקודות שמומשו באותה עסקה, הנקודות שמומשו חוזרות לחשבון חבר המועדון. צבירת הנקודות נמחקת מחשבון המועדון של רוכש המתנה.

5.14.4.5 לקוח אינו רשאי לקבל החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה בה היה מימוש נקודות וכן צבירת נקודות, בעבור מתנה שקיבל מחבר מועדון, אותו לקוח מקבל המתנה זכאי להחליף את הפריטים המסוימים או לקבל שובר זיכוי בגינם בלבד.

5.14.4.6 חבר מועדון או לקוח המבקש החזר כספי בגין עסקה שבוצעה, והנקודות שנצברו בגין אותה עסקה כבר מומשו ולא נותרו נקודות לקיזוז, יקבל החזר כספי בניכוי שווי הנקודות שנצברו בגין העסקה המקורית. מובהר כי לא ניתן להיכנס ליתרה שלילית של נקודות.

 

6. ביטול/ הגבלת חברות במועדון

6.1 ביטול על ידי חבר מועדון

6.1.1 כל חבר מועדון יהיה רשאי להביא את תקופת חברותו במועדון לידי סיום בכל עת באמצעות משלוח הודעה בכתב למגנוליה בכתובת רחוב התע"ש 23 כפר סבא, ת.ד 2364 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected] או באי חידוש חברותו במועדון לאחר תום תקופת חברותו.

6.1.2ביטל חבר מועדון את החברות במועדון מרצונו החופשי אזי: (א) יימחקו באופן בלתי חוזר כל הנקודות שצבר במספר חבר המועדון שלו; (ב) הוא לא יהיה זכאי לקבלת החזר או זיכוי כלשהו בגין דמי ההצטרפות, למעט במקרה בו חבר המועדון ביטל את החברות במועדון ו/או את העסקה שביצע במסגרת ההצטרפות למועדון והכל במסגרת תקופת ביטול העסקה כמוגדר במדיניות החזרת המוצרים של החברה (רכישות באתר האינטרנט או רכישות בסניפים, לפי העניין (להלן: "ביטול מוקדם"). במקרה של ביטול מוקדם תזכה החברה את חבר המועדון בדמי ההצטרפות ששולמו על ידו ובלבד שחבר המועדון השיב לחברה כל הטבה שמימש וכל הנחה שקיבל בין מועד ההצטרפות למועד הביטול, ככל שישנן. מובהר כי אין בביטול מוקדם כאמור כדי לפגוע בזכותו של חבר המועדון להצטרף בעתיד כחבר מועדון והכל לפי הוראות תקנון זה.

6.2 ביטול על ידי החברה

6.2.1 מגנוליה רשאית לשלול מראש ו/או לבטל ו/או להגביל ו/או להתנות את חברותו של כל חבר במועדון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.2.2 אין באמור בסעיף זה לעניין ביטול החברות במועדון כדי לגרוע ו/או להשפיע בדרך כלשהי על זכותה של מגנוליה להפסיק את פעילות המועדון (באופן זמני או לצמיתות) כאמור בתקנון זה.

 

7. העדר אחריות

7.1 מגנוליה רשאית להפסיק את פעילות המועדון (באופן זמני או לצמיתות) בכל עת ובהתאם להוראות הדין.

7.2 מגנוליה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם למי מחברי המועדון ו/או לצד שלישי כלשהו עקב כח עליון, לרבות פגעי טבע, שביתות והשבתות, מלחמות ולחימה, אירועי טרור, מגיפה, סגר, מחסור בחומרי גלם, ציוד או עובדים, מצב חירום או כל סיבה אחרת אשר אינה בשליטתה.

7.3 מגנוליה אינה אחראית לפעילות התקינה של מערכות המחשב ו/או המוקד הטלפוני ו/או רשת האינטרנט ו/או רשת הטלפונים הארצית ו/או הסלולארית ו/או מערכת התקשורת ולכל פגם ו/או תקלה ו/או טעות ו/או כשל אחר בקשר עם הפעלת המועדון ו/או מימוש החברות בו.

7.4 מגנוליה לא תהיה אחראית לכל הפסד, הוצאה, נזק, ישירים או עקיפים, שיגרמו לחבר מועדון ו/או לכל צד שלישי בגין החברות במועדון, לרבות אי צבירת נקודות ו/או העדר היכולת ו/או האפשרות לממש הטבה ו/או נקודות.

7.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מגנוליה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין אי קליטה או קליטה משובשת של פרטים הנמסרים על ידי החבר/המועמד לחברות ו/או אי רישום של פרט מפרטיו של מועמד לחברות כחבר ו/או אי הוספת נקודות לחשבון החבר ו/או טעויות בכמות הנקודות הרשומה בחשבון החבר או טעויות אחרות כלשהן בחשבון המועדון של החבר וכיו"ב, שיכול ומנעו מהחבר/מועמד לחברות מלהירשם כחבר ו/או לממש את חברותו במועדון (לרבות להשתתף במבצע כלשהו במסגרת המועדון או לקבל הטבה כלשהי במסגרת האמור וכיוצא באלו).

7.6 מבלי לגרוע מכל הוראות תקנון זה, במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של מועדון הלקוחות ו/או להפעלתו, שמור לחברה שיקול הדעת המלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר את הפעלת המועדון או לבצע כל פעולה אחרת בקשר למועדון.

7.7 החברים במועדון וכן המעוניינים להיות חברים בו מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד מגנוליה בכל הקשור למועדון ולאמור בתקנון זה לרבות בכל הנוגע להטבות, לצבירת הנקודות ומימושן של אלו במסגרת החברות במועדון.

 

8. פרטיות

שימוש בפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההצטרפות ייעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.

8.1 החברה לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים אלא בהתאם לאמור בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות של החברה או אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין חברה; אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר - חברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו; אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; אם תועלה טענה או יתעורר החשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם אחר בינו ובין החברה ו/או עם מי מטעמה; אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדי החברה ולגופים אחרים מטעמה השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי חברה בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

8.2 חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. כל חבר מועדון מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון שנמסרו על ידו ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

8.3 החברה תהא רשאית לבטל את חברותם במועדון של חברי מועדון המתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם או המבקשים למחוק את המידע המתייחס אליהם ממאגר המידע החברה בהתאם לסעיף 9.3 להלן מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

 

9. שימוש בפרטים, מאגרי מידע ודיוור

9.1 בהצטרפותו של חבר למועדון וחתימתו על גבי טופס ההצטרפות במסגרתו הוא נותן את הסכמתו לקבלת דיוור הוא נותן את הסכמתו כי פרטיו האישיים כפי שנמסרו על ידו מעת לעת למגנוליה וכן כל פרט הנוגע לחבר ולרכישותיו אשר הצטבר בידי החברה (להלן: "הפרטים"), יכללו במאגר מידע המנוהל על ידי החברה והנוגע למועדון הלקוחות שמספרו 700065161 (להלן: "מאגר המידע") וכי החברה תהיה רשאית לעשות בפרטים שימוש לצורך: (א) יצירת קשר עם חברי המועדון; (ב) ניהול ותפעול המועדון ועמידה בדרישות רגולטוריות, ככל וישנן; (ג) דיוור ישיר לחברי המועדון (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות SMS, MMS, מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב) של מידע הנוגע לחברה, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב; (ד) עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי למטרת קידום פעולותיה ומכירותיה של החברה וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות חבר המועדון ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם; (ה) משלוח דיוור שיווקי ואספקת הזמנות בגין רכישות שבוצעו באתר וביחס לאלו העברת הפרטים לחברת הדיוור וחברת השילוח וחבר המועדון מסכים בזאת להעברת הפרטים לחברות אלו.

9.2 על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין במידע האישי שלו/שלה המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע האישי שלו ומצא כי אינו נכון, אינו שלם, אינו ברור או אינו מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע השגוי כאמור או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות לחברה בדוא"ל: [email protected] או באמצעות פניה בכתב אל מוקד שירות הלקוחות לכתובת, רחוב התע"ש 23 כפר סבא, מיקוד ת.ד 2364.

9.3 בנוסף, אם המידע שבמאגר המידע כאמור משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. חברי המועדון שמעוניינים שהמידע המתייחס אליהם יימחק ממאגר המידע או שמעוניינים להסיר עצמם מרשימת התפוצה של החברה; ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך לחברה בכתב לשירות הלקוחות של החברה בכל אחת מהדרכים הבאות, לפי העניין:

פניה אל מוקד שירות הלקוחות בכתב לכתובת, רח 'התע"ש 23 כפר סבא, מיקוד ת.ד 9.3.1 2364.

9.3.2 שליחת הודעה דרך WhatsApp למספר: 055-9457291.

9.3.3 באמצעות דוא"ל: [email protected] או בלחיצה על המילה "הסר" בתחתית דיוור שנשלח בדואר אלקטרוני.  

9.3.4 השבה להודעת SMS שנשלחה על ידי החברה את המילה "הסר".

ובמקרה כזה החברה תפעל בהתאם להוראה בכתב שנמסרה לה על ידי חבר המועדון.

 

9.4 חבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש בפרטים או במידע אודות חבר המועדון בקשר לחברותו במועדון כאמור שנעשה בהתאם לאמור בתקנון זה ועל פי הדין לרבות טענה על פי חוק לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות מכוחו.

9.5 כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון ו/או כתוצאה מפעילותו במסגרת המועדון יחשב לקניינה של החברה, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות מכוחם.

9.6 מובהר כי אין בעצם סיום החברות של חבר מועדון במועדון כשלעצמו כדי להסיר את חבר המועדון מרשימת הדיוור של החברה. חבר מועדון אשר חברותו הסתיימה והוא חדל להיות חבר מועדון רשאי, במידה והוא אינו מעוניין בהמשך קבלת דיוור פרסומי ושיווקי מהחברה לפנות לחברה בכל עת בבקשה להסרתו מרשימת הדיוור בהתאם להוראות תקנון זה.

 

10. פניות לבירורים

לקבלת מידע נוסף או לצורך בירורים ושאלות בכל ענין הקשור במועדון ניתן לפנות למגנוליה באמצעות שליחת הודעה דרך WhatsApp למספר: 055-9457291 וכן באמצעות דוא"ל: [email protected].

 

11. שונות

11.1 נוסח תקנון זה יהא מצוי במשרדי מגנוליה ברחוב התע"ש 23 כפר סבא, ת.ד 2364 וכן יפורסם באתר ויהיה ניתן לעיין בו במסגרת האתר ו/או באמצעות פנייה בכתב לחברה.

11.2 השימוש בתקנון נעשה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

11.3 עם הצטרפות למועדון מקבל על עצמו חבר המועדון את הוראות תקנון זה ותחולתן ביחס לחברותו במועדון ולמערכת היחסים בינו לבין החברה. כל חבר ייחשב כמי שראה, הבין, קרא והסכים להוראות התקנון וכל שינוי ו/או עדכון שלו כפי שיהיה מעת לעת.

11.4 מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח המעודכן. חברי המועדון מתבקשים לקרוא את הוראות התקנון ולהתעדכן בשינויים שנעשו בו (ככל שנעשו). לחברי המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם שינוי התקנון.

11.5 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר עם המועדון (לרבות לגבי מבצעים שיתקיימו במסגרת המועדון והטבות הניתנות מכוחו), תגברנה הוראות תקנון זה.

11.6 בכל מקום בתקנון בו כתוב "מגנוליה" או "החברה" הכוונה גם למנהלי ומפעילי מועדון הלקוחות מטעמה.

חבר מועדון הלקוחות אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 11.7 1986.

11.8 החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את שם המועדון, לשנות את ההטבות הניתנות במסגרת המועדון, להעניק הטבות נוספות לחברי המועדון או חלקם וכיוצ"ב פעולות ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בנוגע לכך.

11.9 חברי המועדון מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את מגנוליה ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר למועדון ו/או לחברות במועדון ו/או להצעות מגנוליה בקשר אליו ו/או לתקנון ו/או לתקלות וטעויות כלשהן בקשר לפעילות במועדון ומוותרים על כל טענה בקשר עם כך.

11.10 הוראות תקנון זה כפופות להוראות הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע ליישומו של תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

11.11 כל ויתור ו/או התנהגות של החברה בניגוד להוראות תקנון זה ייעשו לפנים משורת הדין בלבד ולא ייחשבו כוויתור על האמור בתקנון זה.

11.12 עובדי מגנוליה אינם רשאים להיות חברי מועדון. מובהר כי קרובי משפחה של עובדי מגנוליה יוכלו להיות חברים במועדון לקבל הטבות ולצבור ולממש נקודות כאמור בתקנון זה.

***************************