תקנון מועדון הלקוחות "מגנוליה"

 

מבצע הצטרפות למועדון ללא עלות וללא הטבת הצטרפות

מגנוליה יוצאת במבצע, החל מ 6.6.21 ועד 31.7.21 (כולל), הצטרפות למועדון ללא דמי הצטרפות וללא הטבת הצטרפות.

מימוש המבצע מותנה ברכישת תכשיט בסניפים או באתר.

פרטים נוספים בדבר המבצע ניתן למצוא כאן

תקנון מועדון לקוחות MY MAGNOLIA

1. כללי

מועדון לקוחות "מגנוליה" (להלן - "מגנוליה" או "החברה" ו- "מועדון הלקוחות" או "המועדון", בהתאמה) מנוהל ומופעל ע"י קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ. החברה מציעה לציבור לקוחותיה להצטרף למועדון הלקוחות החדש שלה - "MY MAGNOLIA" - וליהנות ממגוון הנחות והטבות הניתנות רק לחברי מועדון הלקוחות (להלן - "חבר המועדון" או "החבר").

ניתן להצטרף למועדון הלקוחות "MY MAGNOLIA" בסניפי הרשת ובאתר.

מובהר כי מועדון "MY MAGNOLIA" הינו מועדון לקוחות של החברה. הרישום של לקוחות באתר מגנוליה אינו מהווה חברות גם במועדון זה. על מנת להיות חבר מועדון"MY MAGNOLIA" יש להירשם באופן ספציפי למועדון הלקוחות בהתאם להוראות תקנון מועדון לקוחות מגנוליה (להלן - "התקנון").

כמו כן, מגנוליה רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי את מסלול מועדון הלקוחות ללא הודעה מוקדמת.

 

2. מי זכאי להירשם כחבר המועדון

2.1 כל אדם זכאי להירשם כחבר מועדון, ובלבד שמלאו לו 16 שנים, וזאת לאחר הליך הצטרפות כאמור בסעיף 3 להלן. בעצם ההצטרפות למועדון הלקוחות, מסכים החבר להוראות תקנון זה.

2.2 השימוש בכרטיס הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד, אשר אינם לקוחות עסקיים.

2.3 חבר המועדון זכאי להוסיף תעודת זהות שניה של בן/בת הזוג בלבד.

2.4 כל לקוח רשאי להצטרף למועדון לתקופה של 12 חודשים רצופים והכל כפי שיפורט להלן.

 

3. ההצטרפות למועדון הלקוחות

3.1 ניתן להצטרף למועדון הלקוחות בסניפי הרשת, ולבצע את הפעולות הכלולות במסגרת החברות בו, כדלקמן:

3.1.1 כל אדם הזכאי להירשם כחבר המועדון, רשאי להיכנס לאחד מסניפי מגנוליה ולבקש להירשם כחבר במועדון ולמלא את פרטי ההצטרפות הנדרשים על גבי טופס ההצטרפות (להלן - "טופס ההצטרפות") וכן לשלם דמי הצטרפות כמפורט להלן.

3.1.2 יובהר, הצטרפות לרשימת דיוור ישיר של מגנוליה דרך האתר איננה מזכה בהצטרפות למועדון הלקוחות אשר אליו ניתן להצטרף בסניפי מגנוליה בלבד ולא באתר האינטרנט של מגנוליה, אלא אם הדבר צוין אחרת על ידי מגנוליה.  

3.1.3 ההצטרפות למועדון כרוכה בתשלום חד פעמי בסך 29 ₪ בכל סניפי החברה וזאת למשך 12 חודשים (להלן - "דמי ההצטרפות"). תשלום דמי ההצטרפות עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מגנוליה, ולחברה תעמוד הזכות להאריך את תוקף החברות על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל לקוח שרכש תכשיט (למעט, תשלום עבור ההצטרפות למועדון ובלבד שרכישת התכשיט לא התבצעה במועד ההצטרפות למועדון) במהלך שנת חברותו במועדון מגנוליה, תוארך חברותו באופן אוטומטי ב-12 חודשים נוספים ממועד רכישתו האחרונה. מובהר כי רכישת כרטיס מתנה לא תזכה בחידוש חברות במועדון לקוחות מגנוליה.

3.1.4 התשלום בעבור ההצטרפות למועדון תהיה במזומן ו/או באשראי בלבד.

3.1.5 חבר המועדון אחראי לעדכן את מגנוליה בכל שינוי שיחול באיזה פרט מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההצטרפות, ובכלל זה, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין מגנוליה לבין חבר המועדון. מגנוליה לא תהא אחראית לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור. עדכון הפרטים יעשה בכתובת המייל- [email protected].

חברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי נכון של טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים: שם ושם משפחה, מין, תאריך לידה, מס' תעודת זהות, מס' טלפון נייד, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה ותאריך. יובהר, מילוי מספר תעודת זהות של לקוח המבקש להצטרף למועדון הינה תנאי לחברות במועדון.

ויין כי במסגרת ההצטרפות למועדון, יוכל חבר המועדון בלבד לבחור להוסיף בר רשות (קרבה של בני זוג,הורה/ילד) לשימוש במועדון והכל בהצגת תעודת זהות ובלבד שבר הרשות עומד בכל הוראות תקנון זה. לעניין זה - יראו את בר הרשות ששמו התווסף על ידי חבר המועדון - כחבר מועדון וזאת עד להודעה אחרת של חבר המועדון.

3.1.6 למגנוליה הזכות שלא לאשר רישומו של לקוח כחבר מועדון מכל סיבה שהיא וללא כל הסבר בהתאם לשיקול דעתה.

3.1.7 למגנוליה הזכות לבטל את המועדון בהתראה של 6 חודשים לחברי המועדון וזאת על מנת שינצלו את צבירת הנקודות במועדון. לאחר מכן כל הנקודות שלא נוצלו ימחקו וכל זאת בכפוף לסעיפים 3.1.10-3.1.11 להלן.

3.1.8 כמו כן, במעמד ההצטרפות יציין הלקוח על גבי טופס ההצטרפות את אישורו לקבלת דיוור ישיר ממגנוליה.

3.1.9 האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות, הינה על חבר המועדון ולא תשמע כל טענה כלפי מגנוליה לעניין אי קבלת הטבות המועדון מחמת טעות בפרטי זיהוי חבר המועדון.

3.1.10 חבר מועדון שחברותו אושרה יקבל מספר חבר אישי (להלן - "מספר חבר המועדון").

3.1.11 בסיומו של הליך ההצטרפות למועדון, חבר המועדון יקבל מספר חבר מועדון שיהווה את "תעודת הזהות" שלו, באמצעותו יתאפשר לו לבצע את פעולות שונות במועדון ולממש את הטבות במסגרת חברותו במועדון.

3.1.12 החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את חברותו של חבר המועדון. במידה ובוטל, בזמן שהוא פחות מ-6 חודשים מיום ההצטרפות, יוחזר תשלום דמי ההצטרפות לחבר המועדון. בתקופה שלמעלה מ-6 חודשים מיום ההצטרפות, חברה המועדון לא יהיה זכאי להחזר דמי ההצטרפות. החזר תשלום דמי ההצטרפות מותנה באי ניצול הטבת הצטרפות.

3.1.13 ביטול החברות במועדון על ידי חבר המועדון מרצונו החופשי, לא תזכה את חבר המועדון בקבלת תשלום דמי ההצטרפות או זיכוי בגין הנקודות שצבר אשר יתבטלו עם ביטול החברות במועדון.

3.1.14 הצטרפות למועדון הלקוחות תזכה את חבר המועדון בהטבת הצטרפות של 40 ₪ למימוש בקניית תכשיטים בסניפי החברה וזאת בתקופה של לאחר שבועיים ממועד ההצטרפות למועדון ועד 3 וחצי חודשים ממועד ההצטרפות למועדון.

יובהר, לא ניתן יהיה לצבור נקודות או לממש נקודות ברכישת תכשיטים במסגרת מבצעים מיוחדים עליהם תחליט מגנוליה מראש.

3.2 מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן בכל עת את דמי חידוש המועדון. יובהר כי, במידה וחבר המועדון הצטרף למועדון ושילם דמי חבר ולאחר מכן דמי החברות הופחתו, חבר המועדון לא יהיה זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם בגין הפחתת דמי ההצטרפות כאמור.

3.3 יובהר כי מימוש נקודות ו/או הטבות מטעם המועדון, יתאפשרו רק בהגעה פיזית לאחד מסניפי החברה.

3.4 יובהר שוב, בתום הליך הצטרפות למועדון, חבר המועדון יהיה רשאי לבצע פעולות הכלולות במסגרת החברות במועדון (כגון מימוש נקודות ומימוש הטבות וכו'), וזאת בהתאם להנחיות המופיעות בתקנון מועדון הלקוחות (פעולות אלה לא יתאפשרו ברכישות באמצעות אתר האינטרנט של מגנוליה).

3.5 חבר מועדון יהיה רשאי לבטל חברותו במועדון בכל עת במתן הודעה בכתב. ביטול החברות במועדון יכנס לתוקף תוך 14 ימי עסקים מקבלת הודעתו במועדון לקוחות מגנוליה במייל [email protected]. יובהר, כי אין בביטול החברות כאמור כדי להקנות זכות להשבת דמי הצטרפות. ביטול החברות תבטל באופן אוטומטי כל סכום נקודות שנצבר לזכות חבר המועדון במספר חבר המועדון.

3.6 החברות במועדון הינה אישית לחבר המועדון ואין להעבירה או להרשות שימוש בה לידי אחר. בכל מקרה של חשש לשימוש בפרטי החבר יש להודיע על כך לחברה בדואר האלקטרוני שכתובתו: [email protected]. יובהר, מימוש הטבות ו/או מימוש הטבות יעשו בהצגת תעודות הזהות של חבר המועדון במעמד הרכישה בלבד.

3.7 הסכמה לכל תנאי התקנון הינה תנאי לחברות במועדון מגנוליה. מילוי טופס ההצטרפות ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להצטרף למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות תקנון מועדון לקוחות מגנוליה. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

 

4. החברות במועדון

4.1 במסגרת החברות במועדון זכאי כל חבר מועדון לצבור נקודות לצורך קבלת הטבות בלעדיות וליהנות בתקופת חברותו מהטבות שונות אשר יוצעו על ידי מגנוליה, בתנאים שיפורסמו מעת לעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות להציע הטבות שונות לחברי מועדון שונים, בין אם מדובר באותו שווי מימוש נקודות ובין אם לא. עצם הצטרפות למועדון מהווה הסכמה לאמור לעיל וחברי המועדון לא יעלו כל טענה בעניין זה כנגד מגנוליה.

4.2 מגנוליה תהיה רשאית בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת להפסיק את הפעלת המועדון (באופן זמני או לצמיתות) ו/או לשנות את מדיניותו ו/או תנאי החברות בו, לרבות שינוי ו/או הפסקת ו/או החלפת שיטת צבירתהנקודות, שינוי ההטבות המוצעות במסגרת המועדון, היקפן, שוויון, תנאי הזכאות להן, אופן ותנאי מימושן וכיו"ב.

4.3 השימוש בהטבות המועדון, הטבת הצטרפות והטבת יום הולדת (כמפורט להלן), ובמימוש הנקודות מותנה בזיהוי חבר המועדון במעמד הרכישה וזאת על ידי אמצעי זיהוי כגון רישיון נהיגה או תעודה מזהה. לא תשמע כל טענה כלפי מגנוליה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אי אפשרות לזיהוי חבר המועדון.

p>4.4 מימוש הטבות וצבירה/ מימוש נקודות תתאפשר בסניפי החברה בלבד. ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה ו/או המרה לכסף או לכל הטבה אחרת.

 

5. צבירה ומימוש נקודות

5.1 צבירת נקודות תבוצע באופן הבא:

5.1.1 כל רכישה של תכשיטי מגנוליה תזכה את חבר המועדון בנקודות בסך של 10% משווי הרכישה נטו, לאחר ניכוי הנחות, מבצעים וזיכויים ובקניית תכשיטים בלבד. מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בעתיד כפל הנחות וצבירה על מבצעים.

5.1.2 לא תינתן צבירת נקודות בדיעבד, אלא בעת ביצוע העסקה בלבד.

5.1.3 צבירת הנקודות תחל ממועד הצטרפותו של החבר למועדון מגנוליה. 

5.1.4 צבירת נקודות לא תינתן בגין רכישות שהתבצעו שלא במספר חבר המועדון. 

5.1.5 מימוש שובר זיכוי לא יזכה את חבר המועדון בצבירת נקודות.

5.1.6 מגנוליה רשאית לשנות מעת לעת את גובה אחוז הנקודות הנצבר בכל רכישה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות.

5.1.7 רכישת שוברי קניה (Gift Card) לא תזכה את חבר המועדון בנקודות, אולם מימוש שובר הקנייה תזכה את בעל השובר בנקודות, ככל שהוא חבר מועדון.

5.1.8 רכישת תכשיטי מבצע שברקוד הפריט שלהם מתחיל באות "O" לא תזכה את חבר המועדון בנקודות. אולם, חבר המועדון רשאי לממש נקודות בעת רכישת פריט המבצע.

p5.1.9 חישוב צבירת הנקודות יערך בעבור כל מספר חבר מועדון בנפרד ולא ניתן יהיה לאחד קניות ו/או נקודות שנצברו בחשבונות חברי מועדון שונים. רק חבר מועדון בעצמו רשאי לעשות שימוש במספר חבר המועדון שלו, בכפוף לאמור לעיל.

5.1.10 יצויין, רק לקוח אשר רכש את המוצר באופן חוקי יהיה זכאי לצבור ו/או לממש את הנקודות הניתנות בגינו. 

5.1.11 יובהר שוב כי מגנוליה רשאית לשנות, בכל עת, את כמות צבירת הנקודות משווי העסקה שמזכה ברכישת מוצרי החברה. כאמור, מגנוליה רשאית להוסיף או להפחית או לשנות את הפעולות המזכות את חבר המועדון בצבירת נקודות ו/או להתנותן בתנאים ולבצע בכל עת כל שינוי אחר במנגנון הנ"ל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. על חבר המועדון להתעדכן בשינויים אלה באמצעות תקנון מגנוליה ופרסומי החברה.

5.2 מימוש נקודות יבוצע באופן הבא:

5.2.1 תנאי למימוש נקודות המועדון מותנה בהתקיימות התנאים מצטברים הבאים:

5.2.1.1 חברות במועדון "MY MAGNOLIA" בתוקף;

הנקודות במספר חבר מועדון יהיו בתוקף למשך 12 חודשים מיום צבירתן, לאחר מכן נקודות אלה ימחקו ממספר חבר מועדון, זאת ככל שהחברות לא תוארך עד חודשיים מתום מועד סיום החברות.

5.2.1.2 מימוש הנקודות מותנה ביתרת סכום מינימאלי של 40 נקודות במספר המועדון. מימוש הנקודות ברכישה הינו 40 נקודות ומעלה. ככל ולא צבר חבר המועדון יתרת נקודות בסך של 40 נקודות, לא יהיה זכאי לממש את הנקודות שצבר לזכותו. ככל שלאחר מועד מימוש הנקודות יוותר לזכותו של חבר המועדון סכום הנמוך מ-40 נקודות, לא יהיה רשאי לממשם עד לצבירה נוספת של 40 נקודות.

5.2.2 רק לאחר שהתממשו שני תנאי הסף לעיל, חבר המועדון יהיה זכאי לממש את הנקודות אשר נצברו לזכותו במספר המועדון, בהתאם להוראות שלהלן.

5.2.3 יובהר, לא ניתן יהיה לצבור נקודות או לממש נקודות ברכישת תכשיטים במסגרת מבצעים מיוחדים עליהם תחליט החברה מראש.

5.2.4 חבר המועדון יהיה זכאי לצבור חלקי נקודות בהתאם לאחוז משווי העסקה נטו, ולממש רק נקודות בסכום עגול, יתרת חלקי הנקודות יוותרו במועדון הלקוח.

5.2.5 הנקודות שצבר חבר המועדון במספר המועדון, בכפוף לאמור, ניתנות למימוש ברכישה בסניפי מגנוליה בלבד במעמד הרכישה (למעט ברכישות באמצעות אתר האינטרנט של מגנוליה או התקשרות עם שירות לקוחות). כל נקודה שווה שקל אחד ממחיר הרכישה, כולל כפל מבצעים והנחות.

5.2.6 חבר מועדון רשאי לממש בכל קנייה עד סכום מקסימאלי של 400 נקודות, וזאת ככל שעמד בשני התנאים המצטברים כאמור לעיל.

5.2.7 יובהר, כל מימוש של 1,000 נקודות ומעלה יידרש אישור מקדים של מנהל המועדון, בטרם ביצוע מימוש הנקודות.

5.2.8 בירור יתרת הנקודות במועדון לזכות החבר תתאפשר באחד מסניפי מגנוליה.

5.2.9 הזכות למימוש הנקודות המועדון מותנית בחברות בת תוקף. על כן, חבר מועדון שחברותו פגה, לא יהיה זכאי לממש את ייתרת הנקודות בחשבונו.

5.2.10 יובהר, לא ניתן להיכנס להיתרה שלילית של נקודות, קרי מינוס נקודות בעקבות החזרת תכשיטים. ככל שחבר המועדון יכנס להיתרה שלילית של נקודות הסכום יקוזז מסך ההחזר הכספי.

5.2.11 מימוש הנקודות יתאפשר ברכישת תכשיטים בלבד בסניפי מגנוליה (למעט ברכישות באמצעות אתר האינטרנט של מגנוליה). לא ניתן לממש נקודות לצורך תשלום עבור תיקונים ו/או מוצרי קדם.

5.2.12 חבר מועדון הטוען לכמות נקודות הגבוהה מהכמות הרשומה במספר המועדון, יציג חשבוניות התומכות בטענותיו. ככל שטענותיו של חבר המועדון ימצאו נכונות לאחר בדיקה של שירות לקוחות יבוצע עדכון של כמות הנקודות במספר המועדון.

5.2.13 במקרה של פטירת חבר מועדון, חשבון המועדון והנקודות שנצברו במועדון יתבטלו ויפקעו או יועברו בהתאם לדרישה לבן משפחה מדרגה ראשונה.

5.2.14 זיכויים, החלפות והחזר כספי של תכשיטים שנרכשו באמצעות נקודות, ייעשה בהתאם להוראות הדין ולמדיניות ההחזרות והחלפות של מגנוליה כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של מגנוליה והכל כפי שיפורט להלן.

5.3 החלפה, זיכוי והחזר כספי (שיש בהם מימוש / צבירת נקודות)

5.3.1 החלפות:

5.3.1.1 בביצוע החלפה זכאי חבר המועדון להחליף את כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה או חלקם ולקבל בעבור ההחלפה את השווי המלא בו נרכש/ו התכשיט/ ים (למעט פריטי SALE באתר החברה, שיוחלפו במחיר ששולם עבורם).

5.3.1.2 ההחלפה תתבצע ככל שחבר המועדון ביקש להחליף את התכשיט בתכשיט אחר הזהה בשוויו לפריט שהוחלף או בשווי הגבוה ממנו. במקרה זה צבירת הנקודות נותרת במספר המועדון.

5.3.2 שובר זיכוי:

5.3.2.1 חבר מועדון המבקש לקבל שובר זיכוי עבור כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי בגין הסכום המלא ששילם עבור הפריטים שנרכשו. במקרה זה צבירת הנקודות נותרת במספר המועדון.

5.3.2.2 יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

5.3.2.3 חבר המועדון המבקש לקבל שובר זיכוי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה זכאי לקבל זיכוי באופן יחסי להנחה שקיבל באותה עסקה. במקרה זה צבירת הנקודות נותרת במספר המועדון.

5.3.2.4 יובהר, לא יינתן שובר זיכוי עבור החלפה שניה.

5.3.3 החזר כספי:

5.3.3.1 חבר מועדון המבקש החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה (ובלבד שמחירם המקורי מעל 50 ₪) זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל בלבד. במקרה זה הנקודות שמומשו יוחזרו למספר המועדון. 

5.3.3.2 הנקודות שנצברו באותה עסקה שניתן בגינה החזר כספי ימחקו ממספר חבר המועדון.

5.3.3.3 חבר מועדון המבקש החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה, זכאי להחליף את התכשיט או לקבל שובר זיכוי בלבד. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור חלק מהתכשיטים שנרכשו באותה עסקה.

5.3.3.4 לקוח המבקש החזר כספי על כל התכשיטים שנרכשו באותה עסקה (ובלבד שמחירם המקורי מעל 50 ₪) בעבור מתנה שקיבל מחבר המועדון, זכאי לקבל החזר כספי על הסכום ששולם בפועל בלבד. לא יינתן החזר כספי עבור מימוש הנקודות באותה עסקה. במקרה זה, צבירת הנקודות נמחקת מחשבון המועדון של רוכש המתנה.

5.3.3.5 לקוח המבקש החזר כספי על חלק מהפריטים אשר נרכשו באותה עסקה (ובלבד שמחירם המקורי מעל 50 ₪) בעבור מתנה שקיבל מחבר המועדון, זכאי להחליפה או לקבל שובר זיכוי בלבד. לא יינתן החזר כספי על חלק מהעסקה.

 

5.4 מעקב אחר "החשבון האישי"

5.5 כל חבר יוכל לעקוב אחר כמות הנקודות שנצברו במספר חבר המועדון באמצעות פניה לאחד מסניפי מגנוליה.

 

6. קבלת הטבות

6.1 במהלך החברות במועדון הלקוחות זכאי חבר המועדון לקבל הטבת הצטרפות והטבת יום הולדת (להלן - "ההטבות") שמימושן יהיה בהתאם לאמור להלן ומותנה בזיהוי חבר המועדון בהצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה.

6.2 מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שווי ההטבות לרבות היקפן, התנאים לזכאות, מימושן וכו' בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. כמו כן, במהלך קיום מבצע רשאית מגנוליה להגביל את זכותם של חברי המועדון למימוש ההטבות.

6.3 יובהר, ההטבות אינן ניתנות למימוש ברכישת תכשיטי מבצע שברקוד הפריט שלהם מתחיל באות "O".

6.4 ההטבות ניתנות למימוש בתנאים שונים ועל חבר המועדון לבדוק את תנאי המימוש הרלבנטיים לכל הטבה טרם מימושה. כן, מובהר כי אי עמידה בתנאי המימוש המפורטים בהטבה, שוללת את הזכאות לקבלתה.

6.5 ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להמחאה ו/או להעברה, וכן אינן ניתנות להמרה לכסף או לשווה כסף או לכל הטבה אחרת.

6.6 לא ניתן יהיה לממש את ההטבות ביחד עם מבצעים הניתנים לחברי המועדון.

6.7 הטבת הצטרפות

6.7.1 לאחר שבועיים מהצטרפות למועדון מגנוליה, זכאי חבר המועדון לממש את הטבת ההצטרפות בסך 40 ש"ח על ידי רכישת תכשיטים בלבד בסניפי מגנוליה בלבד (למעט רכישות באמצעות אתר האינטרנט של מגנוליה, סניפי Outlet ודלפקי Sale).

6.7.2 הטבת ההצטרפות תקפה לאחר שבועיים ממועד ההצטרפות ועד לשלושה וחצי חודשים ממועד ההצטרפות למועדון הלקוחות.

6.7.3 הטבת ההצטרפות אינה ניתנת לפיצול למספר עסקאות ותמומש בעסקה אחת. יובהר, לא ניתן יהיה לקבל זיכוי בגין אי מימוש חלק מהטבת ההצטרפות.

6.7.5 חבר המועדון אינו רשאי לממש באותה עסקה, ובאותו היום הן את הטבת יום ההולדת והן הטבת הצטרפות.

6.7.6 ההטבה אינה ניתנת למימוש לצורך תיקונים ו/או מוצרי קדם.

6.7.7 מימוש הטבת ההצטרפות תתאפשר גם במהלך מבצעים והנחות בסניפי מגנוליה. (למעט הטבת מועדון מתחלפת)

6.7.10 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מקום בו רכש חבר מועדון תכשיט באמצעות מימוש הטבת הצטרפות ומקבל המתנה מבקש החזר כספי בגינו, לא תוחזר הטבת ההצטרפות למספר המועדון ומקבל המתנה יהא זכאילקבל החזר עבור החלק ששולם בפועל על ידי חבר המועדון.

 

6.8 הטבת יום הולדת

6.8.1 חבר המועדון זכאי בחודש הלועזי של יום הולדתו להטבת יום הולדת משתנה הניתנת למימוש בקניה בסניפי מגנוליה בלבד (למעט רכישות באמצעות אתר האינטרנט של מגנוליה,  סניפי Outlet ודלפקי Sale. ההטבה ניתנת למימוש במהלך החודש הקלנדרי של יום ההולדת בלבד ובקניה אחת אשר אינה ניתנת לפיצול. שווי ההטבה יקבע בהתאם לשיקול דעתה של מגנוליה.

6.8.2 חבר המועדון רשאי לממש במקביל הן את הטבת היום הולדת והן את הנקודות שנצברו.

6.8.3 חבר המועדון אינו רשאי לממש באותה עסקה, ובאותו היום הן את הטבת היום הולדת והן הטבת הצטרפות.

6.8.4 מימוש הטבת יום ההולדת תתאפשר גם במהלך מבצעים והנחות בסניפי מגנוליה (למעט הטבת מועדון מתחלפת)

6.8.5 הטבת יום הולדת אינה ניתנת למימוש לצורך תיקונים ו/או מוצרי קדם.

6.8.6 מימוש הטבת יום ההולדת אינה מזכה את חבר המועדון בצבירת נקודות.

6.8.7 יודגש, מקום בו רכש חבר מועדון תכשיט באמצעות מימוש מתנת יום הולדת ומבקש לקבל זיכוי כספי, תוחזר מנת היום הולדת חזרה למספר המועדון, ככל שהיא בתוקף ופעמיים בלבד, וחבר המועדון יהא זכאי לקבל החזר כספי עבור החלק ששילם בפועל. יובהר, בהחזר חלקי של העסקה, לא תוחזר ההטבה כלל.

6.8.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מקום בו רכש חבר מועדון תכשיט באמצעות מימוש הטבת יום הולדת ומקבל המתנה מבקש החזר כספי בגינו, לא תוחזר הטבת יום ההולדת למספר המועדון ומקבל המתנה יהא זכאי לקבל החזר עבור החלק ששולם בפועל על ידי חבר המועדון.

 

6.9 הטבות נוספות

חבר המועדון זכאי להטבות נוספות ככל שתחליט עליהן מגנוליה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כאשר יתכנו הטבות שונות לחברי מועדון שונים.

 

7. תנאי השתתפות

7.1 צבירת הנקודות, קבלת ההטבות וביצוע כל הפעולות הכלולות במועדון הלקוחות, תתאפשר רקבמהלך תקופת החברות בו.  

7.2 רק חבר מועדון אשר מילא את מלוא הפרטים הנדרשים ואשר פרטיו הוזנו במלואם במערכת החברה, והונפק לו מספר חבר מועדון, יהיה זכאי להיות חבר במועדון - לרבות לצבור נקודות ולממש את ההטבות בכפוף להוראות התקנון.

7.3 רק חבר מועדון אשר פועל בכל הקשור לחברותו במועדון באופן חוקי ובהתאם להוראות התקנון, כפי שיעודכנו מעת לעת, יהיה זכאי לקבל את הנקודות ולממש את ההטבות הניתנות במסגרת המועדון.

 

8. ביטול/ הגבלת חברות במועדון

8.1 כל חבר מועדון יהיה רשאי לפרוש מהמועדון ולהביא את תקופת חברותו לידי סיום בכל עת באמצעות מתן הודעה בכתב למגנוליה בכתובת רחוב התע"ש 23 כפר סבא, ת.ד 2364 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [email protected] או באי חידוש חברותו במועדון לאחר תום תקופת חברותו.

8.2 יוזכר, ביטול החברות במועדון על ידי חבר המועדון, מרצונו החופשי, לא תזכה את חבר המועדון בקבלת תשלום דמי ההצטרפות.

8.3 מגנוליה רשאית לשלול מראש ו/או להפסיק ו/או להגביל ו/או להתנות את חברותו של כל חבר במועדון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

9. אחריות

9.1 מגנוליה אינה אחראית לפעילות התקינה של מערכות המחשב ו/או המוקד הטלפוני ו/או רשת האינטרנט ו/או רשת הטלפונים הארצית ו/או הסלולארית ו/או מערכת התקשורת ו/או חברת תקשורת אחרת, ולכל פגם ו/או תקלה ו/או טעות ו/או כשל אחר בקשר עם הפעלת המועדון ו/או מימוש החברות בו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מגנוליה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין אי קליטה או קליטה משובשת של פרטים הנמסרים על ידי החבר/ המועמד לחברות ו/או אי רישום של פרט מפרטיו של מועמד לחברות כחבר ו/או אי הוספת נקודות לחשבון החבר ו/או טעויות בכמות הנקודות הרשומה בחשבון החבר או טעויות אחרות כלשהן בחשבון המועדון של החבר וכיו"ב, שיכול ומנעו מהחבר/מועמד לחברות מלהרשם כחבר ו/או לממש את חברותו במועדון (לרבות להשתתף במבצע כלשהו במסגרת המועדון או לקבל הטבה כלשהי במסגרת האמור וכיו"ב).

9.2 מבלי לגרוע מכל הוראות תקנון זה, במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של מועדון הלקוחות בכלל ו/או להפעלתו, יינתן שיקול דעת מלא למגנוליה להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר את הפעלת המועדון באמצעותן נעשה בו שימוש או לבצע כל פעולה אחרת בקשר למועדון הלקוחות.

9.3 החברים במועדון לקוחות מגנוליה והמעוניינים להיות חברים בו מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד מגנוליה בכל הקשור למועדון ולאמור בתקנון זה, לרבות צבירת הנקודות ומימושן.

 

10. פרטיות

10.1 הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההצטרפות יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה.

10.2 החברה לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין חברה; אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר - חברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו; אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; אם תועלה טענה או יתעורר החשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי חברה בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

10.3 חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

10.4 חברי מועדון שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם ו/או שמעוניינים להסיר עצמם מרשימת התפוצה של החברה; ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך למנהל המועדון (בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected], ובמקרה זה מנהל המועדון ו/או מגנוליה יפעלו בהתאם להוראה שנמסרה להם, ומגנוליה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון בלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

11. שימוש בפרטים ודיוור

11.1 בהצטרפותו של חבר למועדון הלקוחות הוא נותן את הסכמתו כי פרטיו האישיים כפי שנמסרו על ידו מעת לעת למגנוליה וכן כל פרט הנוגע לחבר ולרכישותיו אשר הצטבר בידי החברה (להלן - "הפרטים"), יכללו במאגר/י מידע המנוהל/ים על ידי החברה (להלן - "מאגר המידע") וכי החברה תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסרו שימוש לצורך דיוור לחבר בדיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות SMS, MMS, מערכת חיוג אוטומטי וכיו"ב) כל מידע הנוגע לחברה, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכן למסור את הפרטים לכל צד שלישי למטרת קידום פעולותיה ומכירותיה של החברה וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה את החבר בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.

 

12.פניות לבירורים

12.1 לבירורים ושאלות ניתן לפנות למגנוליה באמצעות שליחת הודעה דרך WhatsApp במספר: 055-9457291 וכן באמצעות דוא"ל: [email protected].

 

13. שונות

13.1 נוסח תקנון זה יהא מצוי במשרדי מגנוליה ברחוב התע"ש 23 כפר סבא, ת.ד 2364 וכן יפורסם באתר האינטרנט ויהיה ניתן לעיין בו במסגרת האתר ו/או באמצעות פנייה בכתב לחברה.

13.2 השימוש בתקנון נעשה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

13.3 מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. חברי המועדון מתבקשים לקרוא את הוראות התקנון ולהתעדכן בשינויים שנעשו בו (ככל שנעשו).

13.4 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר עם המועדון (לרבות לגבי מבצעים שיתקיימו במסגרת המועדון והטבות הניתנות מכוחו), תגברנה הוראות תקנון זה.>

13.5 בכל מקום בתקנון בו כתוב "מגנוליה" או "החברה" הכוונה גם למנהלי ומפעילי מועדון הלקוחות לכל מי מטעמה.

13.6 חבר מועדון הלקוחות אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 1986.

13.7 חברי המועדון מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את מגנוליה ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר למועדון ו/או לחברות במועדון ו/או להצעות מגנוליה בקשר אליו ו/או לתקנון ו/או לתקלות וטעויות כלשהן בקשר לפעילות במועדון ומוותרים על כל טענה בקשר עם כך.

13.8 עובדי מגנוליה אינם רשאים להחזיק ו/או להשתמש ו/או לצבור נקודות בחשבון מועדון, וככל שהחשבון כאמור נמצא בידיהם ו/או בבעלותם, עליהם להשיבו למגנוליה. מובהר כי קרובי משפחה של עובדי מגנוליה יוכלו להיות חברים במועדון לקוחות מגנוליה ולצבור ולממש נקודות כאמור בתקנון זה.