מדיניות פרטיות

כללי

1. מדיניות הפרטיות זו היא מדיניות הפרטיות של קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ, ח.פ. 51-399425-1 (להלן – "מגנוליה") והיא חלה ביחס לאתרי האינטרנט של מגנוליה (כל אתר כאמור, להלן - "האתר").
2. מטרת מדיניות פרטיות זו (להלן - "מדיניות הפרטיות") הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות של מגנוליה ביחס לשימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר למגנוליה על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי מגנוליה במסגרת השימוש באתר וכן לגבי מידע שנאסף אודות לקוחות החברה במסגרת שירות הפקת קבלה או חשבונית דיגיטלית.
3. מדיניות פרטיות זו לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה, לרבות במסגרת תקנון האתר (להלן - "התקנון" או "תנאי השימוש") ותקנון מועדון הלקוחות (להלן – "תקנון מועדון הלקוחות" ויחד "התקנונים"), אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
4. אנא קראו את מדיניות הפרטיות, את תקנון האתר ואת תקנון מועדון הלקוחות לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו') למגנוליה באמצעות האתר; במסגרת הצטרפות למועדון לקוחות מגנוליה (באמצעות האתר, קישור או באמצעות הצטרפות באחד מסניפי מגנוליה); או בקשר עם שירות החשבונית הדיגיטלית. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מהתקנון ותקנון מועדון הלקוחות ויש לקרוא אותם יחד.
5. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתקנון. בעצם הצטרפות למועדון לקוחות מגנוליה, השימוש בשירות החשבונית הדיגיטלית ו/או השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים באמצעותו אתה מאשר כי קראת והבנת את מדיניות פרטיות זו ואת התקנון ואתה מסכים ומקבל על עצמך תנאי מדיניות פרטיות אלה (כפי שיהיו מעת לעת) במלואם.
6. מגנוליה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו ו/או תקנונים ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר, לרבות, בין היתר, בעקבות שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. הינך מתבקש לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת על מנת לקרוא, להכיר ולוודא שהינך מסכים לתנאיה המעודכנים.
7. האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.
8. הכותרות במדיניות פרטיות זו אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.
9. בכל מקום במדיניות פרטיות זו בו כתוב "אנו" או "שלנו" וכיו"ב וכן "מגנוליה" או "החברה" הכוונה היא למגנוליה וכל מי מטעמה (לרבות מפעילי ומנהלי האתר). 

איסוף מידע

10. מגנוליה עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:

       10.1 "מידע אקטיבי" - מידע (כגון: שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום למועדון לקוחות מגנוליה, רישום לצפיה בתוכן, רישום לשירות החשבונית הדיגיטלית ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). לענין זה יצוין כי במהלך הצפיה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפיה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, לרבות רישום למועדון לקוחות מגנוליה או רישום לשירות החשבונית הדיגיטלית, במסגרתם ייתכן והמשתמש המעוניין להירשם לשירות יידרש למסור מידע אישי. מובהר כי המשתמשים אינם מחוייבים (על פי חוק או אחרת) למסור מידע אישי או כל מידע אחר. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת מידע כאמור לא ניתן יהיה להירשם לאתר ו/או לשירות החשבונית הדיגיטלית ו/או לקבל חלק מהשירותים באמצעות האתר.
       10.2 "מידע פאסיבי" – מידע לא אישי הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש ועוד) וזאת בין היתר לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לצורך תפעול תקין של האתר, פילוח וניתוח הרגלי שימוש באתר, עריכת ניתוחים, פילוחים ובדיקות על מנת לזהות התנהגויות ודפוסי התנהגות צריכה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר,    אבטחת מידע וכל מטרה אחרת שנועדה לטייב, לשפר ולהעשיר את פעילות האתר ואת השירותים והתכנים המוצעים על ידי החברה (ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים להתנהגויות שימוש שונות, ביטול או שינוי שירותים קיימים וכו').

11. החברה עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות (ביחד להלן - "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, בדיקת היקף השימוש באתר, תדירות השימוש, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן למעשה קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מכשיר הקצה (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים אחרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, תדירות הגלישה, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצרכי סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים. העוגיות גם עשויות ליתר את הצורך להכניס את פרטיך המזהים בכל עת שאתה נכנס לאתר.
12. העוגיות נשמרות על גבי מכשירך, ומאפשרות לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את אופן השימוש באתר. בחלק מהמכשירים ניתן למחוק ו/או לנטרל ו/או לחסום קבלתן של עוגיות או קבלת התראה לפני אחסונן של עוגיות. ואולם, שים לב שאם תעשה זאת הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.
13. החברה עשויה גם לעשות שימוש בתוכנות שונות למשל, Google Analytics כדי לקבל סטטיסטיקה אנונימית על אופן השימוש של המשתמש באתר, סוגי המכשירים הסלולריים באמצעותם התבצעה כניסה לאתר, והפעולות שנעשו ע"י משתמשים (באופן שאינו מזהה אותם באופן אישי) בכל אחד מהעמודים באתר.
14. מגנוליה רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף להוראות הדין. בנוסף מובהר כי מגנוליה רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.
15. ידוע לך והנך מסכים כי המידע שתמסור ו/או ייאסף אודותיך (בין מידע אישי ובין מידע שאינו אישי) באתר יועבד ו/או יעובד ו/או יישמר בענן צד ג'.

 

שירות החשבונית הדיגיטלית

16. שירות המוגש על ידי מגנוליה ללקוחות מגנוליה הרוכשים מוצרים ו/או פריטים באתר או בסניפי מגנוליה בגינם נדרשת החשבונית או הקבלה (להלן - "שירות החשבונית הדיגיטלית"). כל שימוש בשירות החשבונית הדיגיטלית על ידי הלקוח המקבל לידיו חשבונית או קבלה דיגיטלית בגין רכישת מוצר או פריט באתר או בסניפי מגנוליה יעיד על הסכמת הלקוח לקבלת השירות ולתנאי מדיניות פרטיות זו.
17. שירות החשבונית הדיגיטלית הניתן על ידי מגנוליה כולל את איסוף ועיבוד המידע (כאמור לעיל ולהלן) לצורך הפקת חשבונית דיגיטלית היישר למספר הטלפון או כתובת הדוא"ל המבוקשת של משתמש שרוכש מוצר וכן, שמירתה ועיבוד המידע הקיים בה.
18. בעניין זה יובהר, כי שירות החשבונית הדיגיטלית יינתן באמצעות חברה חיצונית – חברת פיירזון בע"מ, ח.פ. 516165040 (להלן - "פיירזון") המספקת לחברה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות נשוא רכישות המוצרים ו/או הפריטים באתר ו/או בסניפי מגנוליה.
19. שירות החשבונית הדיגיטלית יאפשר למשתמש לצפות בקבלות וחשבוניות מרכישות שביצע באתר או בסניפי מגנוליה באמצעות מסירת מספר הטלפון הנייד שלו בעמוד התשלום באתר או בעמדת התשלום המצויה בסניף החברה וקבלת קישור לקבלה או החשבונית הדיגיטלית כהודעת SMS למכשיר הנייד או לחילופין, שליחת הקבלה או החשבונית לכתובת הדוא"ל שימסור המשתמש. כאמור, בעת ביצוע הרכישה בסניפי הרשת, המשתמש (לצרכי הסעיפים העוסקים בשירות החשבונית הדיגיטלית - "הלקוח") ככל שיהיה מעוניין בקבלת חשבונית דיגיטלית יתבקש למסור לעובד הסניף בקופה כתובת דוא"ל או מספר טלפון לצורך שליחת החשבונית הדיגיטלית אליו. לאחר מכן, הלקוח יקבל את החשבונית הדיגיטלית באמצעות הודעתSMS הכוללת קישור אשר לחיצה עליו (על הקישור) תאפשר ללקוח לצפות בחשבונית הדיגיטלית או לחילופין, באמצעות שליחת החשבונית הדיגיטלית לכתובת דוא"ל שהלקוח מסר לעובד הסניף בקופה.
20. כמו כן, ללקוח תעמוד האופציה לשחזר את החשבוניות הדיגיטליות באחד מסניפי מגנוליה לפי מספר הטלפון שנמסר במעמד התשלום.
21. משתמש המעוניין בשירות החשבונית הדיגיטלית יידרש למסור מספר טלפון נייד ו/או כתובת דוא"ל לצורך קבלת הקבלה ו/או החשבונית הדיגיטלית ישירות לטלפון או לדוא"ל שלו. לאחר מכן, ייאסף כל המידע הקשור באותה רכישה אשר בוצעה באתר או באחד מסניפי מגנוליה כגון, מועד הרכישה והתשלום, פרטי הרכישה, פרטי קשר – דוגמת מספר טלפון וכתובת הדוא"ל וכן, כל מידע אחר הנדרש לצורך הפקת החשבונית. כל המידע הנ"ל הקשור באותה רכישה יישמר במאגרי המידע הן של החברה והן של פיירזון המספקת לחברה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות.
22. פיירזון לא תשמור מידע אישי אודות הלקוחות (למעט מספר טלפון או כתובת דוא"ל בהתאם למידע אשר ימסור הלקוח לצורך קבלת שירות החשבונית הדיגיטלית).
23. מגנוליה תעשה שימוש במידע הנאסף או מועבר על ידי לקוחות במסגרת שירות החשבונית הדיגיטלית וזאת במסגרת שיתוף הפעולה בין מגנוליה לבין חברת פיירזון המספקת למגנוליה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות:

     23.1 מגנוליה תעשה שימוש ועיבד של המידע הנמסר ו/או נאסף במסגרת שירות החשבונית הדיגיטלית וכחלק אינהרנטי מתהליך הרכישה באתר או בסניפי מגנוליה והפקת החשבונית או הקבלה הדיגיטלית נשוא הרכישה.
     23.2 המידע הנ"ל ישמר במאגרי המידע הן של מגנוליה והן של פיירזון וזאת, לצורך משלוח חשבוניות דיגיטליות נוספות עבור לקוחות החברה בעת רכישות נוספות שיבוצעו באתר או בסניפי מגנוליה. בנוסף, מגנוליה תשמור תיעוד אודות הסכמת הלקוח לקבלת החשבונית הדיגיטלית או הסכמה כללית לדיוור.
     23.3 מגנוליה כאמור עשויה לעשות שימוש במידע לצורך הפקת נתונים סטטיסטיים, מצרפיים ואחרים למטרות שיווק או שיווק ממוקד.
     23.4 כמו כן, מגנוליה עשויה לעשות שימוש במידע לשם מניעת הונאות, אבטחת השירותים, למטרות תפעוליות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, ויצירת קשר עם הלקוח.
     23.5 החברה עשויה לעבד את המידע גם למטרות ניהול, ייעול, התאמה ושיווק של השירות.
     23.6 ככל ובמסגרת שירות החשבונית הדיגיטלית יופיעו פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים, לחיצה על הקישור אשר תעשה על ידי הלקוח תיעשה על דעתו ועל אחריותו בלבד, תוביל ליציאה משירות החשבונית הדיגיטלית ותפנה אותו לאתר ו/או יישום חיצוני, והלקוח יהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, למגנוליה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע של הלקוח, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.

 

שליחת עדכונים ומידע פרסומי

24. על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה למועדון לקוחות מגנוליה ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר לרבות רישום לשירות החשבונית הדיגיטלית, המשתמש מאשר למגנוליה להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי מגנוליה (להלן – "מאגר המידע") וכן מאשר המשתמש כי מגנוליה תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע למגנוליה, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.
25. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך למגנוליה באמצעות [email protected] ומגנוליה תפעל בהתאם להודעת המשתמש, תוך 7 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל מגנוליה בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין מגנוליה בודקת את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במדיניות פרטיות זו.

העברת מידע לצדדים שלישיים

26. המידע שנמסר לנו על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידינו במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי מגנוליה, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים למגנוליה או מי מטעמה שירותים לרבות פיירזון.
27. על אף האמור בסעיף ‎26 לעיל, מגנוליה רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:

* אם מגנוליה סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
* אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.
* אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר מגנוליה או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).
* אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין מגנוליה ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם מגנוליה מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת מגנוליה.
* אם מגנוליה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו וכיו"ב - במקרה זה רשאית מגנוליה להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם.

שרת

28. יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ולהוראות הדין.

עיון במידע

 כל משתמש זכאי לפנות לחברה לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של מגנוליה. בנוסף, זכאי המשתמש לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו שנשמר אצל החברה ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באמצעות מצעות עמוד "צור קשר" באתר ו/או בכתובת המייל [email protected] .

אבטחת מידע

29. החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים טכנולוגיים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו במטרה לצמצם חדירה או גישה בלתי מורשית. עם זאת מובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, מגנוליה אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.
30. החברה רשאית, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר באופן זמני או לצמיתות, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את מדיניות הפרטיות הזו ו/או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשותה עפ"י דין.

אתרים של צדדים שלישיים

31. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמש לשים לב כי מדיניות פרטיות זו לא חלה על האתרים הנ"ל ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין.

הדין החל וסמכות שיפוט

 הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל). סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

פנה אלינו

ניתן לפנות אלינו בכל הקשור במדיניות הפרטיות, לרבות בקשר עם מידע אשר הועבר מטעמך לאתר ו/או נאסף אודותיך בעקבות שימושך באתר, באמצעות עמוד "צור קשר" באתר ו/או בכתובת המייל [email protected] ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי. במסגרת הפניה המשתמש יידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו כגון שם מלא, מספר זהות, כתובת, דוא"ל, מספר טלפון. החברה תעשה שימוש בפרטים אלה לצורך מענה לפנייתו של המשתמש.