מדיניות פרטיות

כללי

1. מדיניות הפרטיות באתר הבית של קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ, ח.פ. 51-399425-1 (להלן -"האתר" ו- "מגנוליה", בהתאמה).

2. מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר למגנוליה על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי מגנוליה במסגרת השימוש באתר.

3. המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

4. אנא קראו נספח מדיניות פרטיות זה ואת תקנון תנאי השימוש באתר (להלן - "התקנון" או "תנאי השימוש") לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו') למגנוליה באמצעות האתר (לרבות במסגרת שימוש במועדון לקוחות מגנוליה באמצעות האתר). מסמך זה מהווה חלק מתקנון האתר ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.

5. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפיה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.

6. מגנוליה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים.

7. האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

8. הכותרות במסמך זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

9. בכל מקום במסמך זה בו כתוב "אנו" או "שלנו" וכיו"ב וכן "מגנוליה" או "החברה" הכוונה היא למגנוליה וכל מי מטעמה (לרבות מפעילי ומנהלי האתר).

 

איסוף מידע

 

10. מגנוליה עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים: 10.1 "מידע אקטיבי" - מידע (כגון: שם, כתובת, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, דוא"ל, טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום למועדון לקוחות מגנוליה, רישום לצפיה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר והדורש רישום ספציפי (אם קיים), פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). לענין זה נציין כי במהלך הצפיה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפיה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, לרבות רישום למועדון לקוחות מגנוליה, במסגרתו ייתכן והמשתמש יידרש למסור פרטים אישיים (אלא אם כן מגנוליה תחליט אחרת במועד כלשהו). מובהר כי המשתמשים אינם מחוייבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפיה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו (לרבות לצורך ביצוע פעולות במסגרת מועדון לקוחות מגנוליה). 10.2 "מידע פאסיבי" - מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש ועוד). לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון קוקיות ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם החברה אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.

11. מגנוליה רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי מגנוליה עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. בנוסף מובהר כי מגנוליה רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.

12. יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמתך וברצונך ולא חלה עליך כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמך והינך רשאי שלא למלא את השדות המיועדים למידע כאמור ו/או חלקו (אולם, כאמור, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפיה ולשימור בתוכן האתר – לרבות לצורך ביצוע פעולות במסגרת מועדון לקוחות מגנוליה).

 

שליחת עדכונים ומידע פרסומי

 

13. על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה למועדון לקוחות מגנוליה ו/או במסכרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמש מאשר למגנוליה להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי מגנוליה (להלן – "מאגר המידע") וכן מאשר המשתמש כי מגנוליה תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו"ב) של כל מידע הנוגע למגנוליה, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.

14. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך למגנוליה באמצעות [email protected] ומגנוליה תפעל בהתאם להודעת המשתמש, תוך 7 ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל מגנוליה בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין מגנוליה בודקת את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמש והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במסמך זה לעיל.

העברת מידע לצדדים שלישיים

15. המידע שנמסר לנו על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידינו במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי מגנוליה, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים למגנוליה או מי מטעמה שירותים.

16. על אף האמור בסעיף 15 לעיל, מגנוליה רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:

• אם מגנוליה סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.

• אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.

• אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר מגנוליה או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).

• אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין מגנוליה ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם מגנוליה מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת מגנוליה.

• אם מגנוליה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו וכיו"ב - במקרה זה רשאית מגנוליה להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם.

שרת

 

17. יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

עיון במידע

 

18. כל משתמש זכאי לפנות אלינו לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של מגנוליה. בנוסף, זכאי המשתמש לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו שנשמר אצלנו ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין. יצוין כי על אף האמור לעיל החברה רשאית לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

 

19. באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, מגנוליה אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.

אתרים של צדדים שלישיים

 

20. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין.

 

הדין החל וסמכות שיפוט

 

21. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).

22. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 

פנה אלינו

 

23. ניתן לפנות אלינו בכל הקשור במדיניות הגנת הפרטיות, לרבות בקשר עם מידע אשר הועבר מטעמך לאתר ו/או נאסף אודותיך אצלנו בעקבות שימושך באתר, באמצעות עמוד "צור קשר" באתר ו/או בכתובת המייל [email protected] אנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.

 

מדיניות פרטיות אתר "הצמיד השומר":

לאתר של הצמיד השומר לחצו כאן

מדיניות פרטיות זו הינה תוספת למדיניות הפרטיות מעלה ואינה באה לגרוע ממנה:

קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ (להלן: "החברה") שמה בראש מעייניה את פרטיות לקוחותיה, ורואה חשיבות עליונה בשמירה על פרטיות זאת.

הצהרת פרטיות זו מפרטת את המידע שייאסף אודות הלקוח מזמין השירות (להלן: "השירות"), ו/או צד ג' שעבורו נרכש השירות (להלן: "מקבל השירות").

בחתימתך על הצהרת פרטיות זאת, הנך מאשר את כל התנאים המפורטים להלן:

1. לאחר ביצוע רכישת המוצר נשוא השירות באתר החברה, תקבל לינק להזנת פרטים, הן שלך כמזמין השירות, והן של האדם שעבורו נרכש השירות, דהיינו "מקבל השירות".

2. הנך מאשר, כי כל הנתונים שימסרו על ידך אגב רכישת המוצר נשוא השירות, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, וכן פרטים של צדדי ג' שעבורם נרכש המוצר, נמסרים מרצונך ובהסמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. כמו כן הנך מאשר, כי כל הפרטים של אותם צדדי ג' נמסרו על ידך לאחר שקיבלת אישור מפורש לכך מאת צדדי ג'.

3. הנך מאשר כי נמסר לך מראש, כי במסגרת מילוי הפרטים לאחר הרכישה, תהיה אפשרות למלא רובריקת "סטטוס" של מקבל השירות וכן רובריקת "הערות". הנך מאשר, כי אינך מחוייב למלא את רובריקת ה"סטטוס" של מקבל השירות, וכי באם תבחר למלא רובריקה זאת, אזי הנך מאשר כי המידע נמסר על ידך מרצונך החופשי ומבלי שחוייבת לעשות כן. כמו כן, הנך מאשר כי אינך מחוייב למלא את רובריקת ה"הערות", וכי באם תבחר למלא רובריקה זאת, אזי הנך מאשר כי המידע נמסר על ידך מרצונך החופשי ומבלי שחוייבת לעשות כן.

4. הנך מאשר, כי הנך מודע לכך שרובריקת ה"סטטוס" מכילה מידע אישי, לרבות מידע רפואי ו/או מידע אודות סטטוס משפטי וכיו"ב, וכי בחתימתך על הצהרה זאת, מילוי רובריקה זאת נעשית מרצונך החופשי, ולמרות מהות המידע הנמסר כאמור לעיל.

5. הנך מאשר, כי ידוע לך שמהות השירות הוא קבלת אינפורמציה על ידי צד זר, אודות רוכש השירות ו/או מקבל השירות, וזאת באמצעות כל מי שיבחר לפעול במסגרת מתן השירות, ויסרוק את הברקוד שעל גבי המוצר נשוא השירות, סריקה אשר תחשוף את הנתונים האישיים אודות רוכש השירות ואודות מקבל השירות כפי שנמסרו על ידך בהזנת הנתונים לאחר ביצוע הרכישה באתר. הנך מאשר כי הנתונים אשר ימולאו על ידך יימסרו לצד ג' אשר יבצע סריקה כאמור לעיל.

6. ידוע לך והנך מסכים לכך, שהמידע שנמסר עבורך יוחזק במאגרי מידע של החברה.

7. החברה מתחייבת כי המידע שיימסר על ידך לא יועבר לכל גורם זר, למעט במסגרת מתן השירות וכפי שפורט לעיל.

8. שימוש החברה במידע הנמסר, ייעשה אך ורק בהתאם למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

9. הנך רשאי בכל שלב לפנות לחברה ולבקש מחיקת כל המידע שנמסר על ידך, בכפוף למידע שנחוץ להפעלת השירות הנרכש, או במקרה של הפסקת השירות הנרכש. החברה תפעל למחיקת המידע בתוך 30 ימים.

10. כמו כן, בכל שלב ניתן יהיה באפשרות אתר החברה להשהות את הצגת הפרטים וזאת עד לקבלת הוראה מחודשת להצגתם מחדש וזאת בתוך 30 ימים.

11. על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר המידע. אם מצאת כי המידע הרשום אינו נכון או מעודכן, הנך רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

12. בכל מקרה בו יחולו שינויים במדיניות הפרטיות דלעיל, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של החברה.