החזרות והחלפות

 מדיניות החלפת מוצרים והחזר כספי - רכישה בסניף:

לקוחות יקרים, החזרות והחלפות מוצרים שנרכשו בסניפי מגנוליה יתאפשרו בהתאם לאמור במסמך זה להלן

כללי

מובהר כי כל האמור במסמך זה מתייחס למוצרים שהוחזרו מבלי שנפגמו ומבלי שנעשה בהם שימוש. לא תתאפשר החזרה/החלפה למוצר שנעשה בו שימוש.

הסרת תווית/ברקוד המוצמד לתכשיט תחשב כשימוש בתכשיט ולא ניתן יהיה להחליפו או להחזירו.

החזרות והחלפות יתאפשרו בהחזרת המוצר על ידי הלקוח לאחד מסניפי מגנוליה.

החזרות והחלפות יתאפשרו בהצגת חשבונית/ שובר החלפה מקורי/ הוכחת קניה בלבד.

לא יתאפשרו החזרות/החלפות של תכשיט שיוצר ו/או הותאם במיוחד ללקוח.

החזרות והחלפות בעסקה הכוללת מימוש הטבות ו/או צבירת/ מימוש נקודות מועדון הלקוחות של מגנוליה, תהא בכפוף לתקנון מועדון הלקוחות. החזרות והחלפות בעסקה בה חל מבצע או הטבה, כפופות לתקנון המבצע/הטבה הרלבנטי, והכל בכפוף לדין.

בהחזרת פריט שנרכש באילת בסניף שאינו באילת לא יתאפשרו החלפות. במקרה כאמור, יהא הלקוח זכאי לקבל שובר זיכוי/החזר כספי (בתנאים כאמור במסמך זה) בשווי הסכום ששילם בפועל עבור הפריט.

החלפה

החלפת מוצר תתאפשר תוך 14 יום ממועד הרכישה.

החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע ("מוצרי סייל") תתאפשר כנגד מוצר בשווי זהה לשווי המחיר בו נרכש המוצר בפועל (כלומר שווי מחיר המבצע).

החלפת מוצר שנרכש במחיר מלא תתאפשר כנגד מוצר בשווי המחיר המלא של המוצר, וזאת גם אם במסגרת רכישת המוצר נהנה הלקוח מהטבות נלוות (למשל קבלת תכשיט נוסף בחינם וכד').

במקרים בהם ניתנה החלפה במחיר מלא, לא ניתן יהיה להמירה בהחזר כספי ו/או בשובר זיכוי ולא ניתן יהיה לממש הטבות כלשהן, והכל בכפוף להוראות הדין.

החזר כספי

החזר כספי יינתן בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א - 2010.

החזר כספי יינתן עבור מוצר שמחירו עולה על 50 ₪ בלבד.

החזר כספי לגבי תכשיט יתאפשר בהחזרת התכשיט בתוך 2 ימי עסקים ממועד הרכישה בלבד. החזר כספי לגבי מוצר אחר (שאינו תכשיט) יתאפשר בהחזרתו בתוך 14 יום ממועד הרכישה ורק אם היה ארוז והוחזר באריזתו המקורית מבלי שנפתחה.

ההחזר יבוצע בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

ההחזר הכספי יינתן ללקוח בתוך 7 ימי עסקים ממועד החזרת המוצר (בכפוף להוראות הדין בגין תשלום בשיק ואשראי).

לא יינתן החזר כספי עבור מוצר שנרכש כולו באמצעות שובר מתנה/שובר זיכוי.

מתן החזר כספי בגין מוצרים שנרכשו במבצע יבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר שהוחזר (כלומר ינוכה החלק היחסי של ההנחה הכללית שניתנה בעסקה).

בעסקה בה מומשה הטבה התלויה ברכישת מספר מוצרים יחד, יינתן החזר כספי עבור מוצר רק בהחזרת מלוא המוצרים בגינם ניתנו הטבות ללקוח עקב רכישת המוצר המוחזר (למשל בעסקת 1+1 יינתן החזר כספי רק בהחזרת 2 המוצרים).

שובר זיכוי

קבלת שובר זיכוי תתאפשר בהחזרת המוצר תוך 14 יום ממועד הרכישה.

שובר זיכוי לרכישה ברשת מגנוליה יהיה תקף למשך שנתיים מיום הנפקתו ומסירתו.

לא יינתן שובר זיכוי בהחלפה שנייה ומעלה בגין אותה עסקה.

מתן שובר זיכוי בגין מוצרים שנרכשו במבצע/ במסגרת הטבה כלשהי יבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר שהוחזר (כלומר ינוכה החלק היחסי של ההנחה הכללית/ההטבה שניתנה בעסקה).


מדיניות החלפת מוצרים והחזר כספי - רכישה באתר:

לקוחות יקרים,

ביטול עסקת רכישה שבוצעה באתר האינטרנט של קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 ("החוק"), כמפורט להלן:

ביטול עסקת רכישה שבוצעה באתר החברה תתאפשר על ידי מתן הודעת ביטול מטעם הלקוח, בדרכים המפורטות להלן במסמך זה, וזאת תוך 14 יום מקבלת המוצר (או ממועד קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפיהמאוחר).

על אף האמור, ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם בחוק) יתאפשר תוך 4 חודשים מהמועד כאמור, בהתאם למפורט בחוק.

לא יתאפשרו החזרות/החלפות של מוצר שיוצר ו/או הותאם במיוחד ללקוח.

הדרכים למסירת הודעת הביטול על ידי הלקוח:

1. בעל פה - בהגעה לאחד מסניפי מגנוליה. 

2. בדואר רשום - לכתובת: רחוב התע"ש 23, ת.ד 2364, כפר סבא 4442525.

3. בדואר אלקטרוני: [email protected].

4. בפקס מס' 09-7931801

5. באינטרנט - באמצעות הקישור הייעודי לביטול עסקה.

בהודעת הביטול על הלקוח לציין שם מלא ומספר תעודת זהות.

 לא יתאפשרו החזרות/החלפות של מוצר שיוצר ו/או הותאם במיוחד ללקוח כגון: תכשיטים בעיצוב אישי ועליהם חריטה.

 

ביטול העסקה


בביטול רכישה בהתאם למסמך זה, יוחזר ללקוח המחיר ששולם תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול של הלקוח. ההחזר יבוצע בקיזוז דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום הרכישה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

לקוח המעוניין לבטל רכישת מוצר, יחזיר את המוצר לאחד מסניפי מגנוליה או ישלח את המוצר בדואר רשום לכתובת החברה שצוינה לעיל, בצירוף טופס ההחזרה שסופק לו עם קבלת המוצר, תוך השלמת הפרטים בטופס כאמור.

על אף האמור במסמך זה, במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר, אי התאמה, איחור באספקה או אי קיום תנאי כלשהו של העסקה - לא ייגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם. בנוסף, במקרה כאמור, איסוף המוצר יבוצע על ידי מגנוליה ממקום מסירתו, על חשבונה. מגנוליה תיצור קשר עם הלקוח לאחר קבלת הודעת הביטול מטעמו לצורך תיאום האיסוף כאמור.

מתן החזר בגין מוצרים שנרכשו במבצע יבוצע בהתאם לסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח בגין אותו מוצר שהוחזר (כלומר ינוכה החלק היחסי של ההנחה הכללית שניתנה בעסקה).

בעסקה בה מומשה הטבה התלויה ברכישת מספר מוצרים יחד, יינתן החזר עבור מוצר רק בהחזרת מלוא המוצרים בגינם ניתנו הטבות ללקוח עקב רכישת המוצר המוחזר (למשל בעסקת 1+1 יינתן החזר כספי רק בהחזרת 2 המוצרים).

לקוח המעוניין בהחלפת מוצר שרכש באתר האינטרנט במוצר אחר, רשאי לפנות לסניפי החברה תוך 14 יום מקבלת המוצר ולבצע את ההחלפה. מובהר כי החלפת מוצר שנרכש במחיר מבצע ("מוצרי סייל") תתאפשר כנגד מוצר בשווי זהה לשווי המחיר בו נרכש המוצר בפועל (כלומר שווי מחיר המבצע).