א. כללי

1. ברוכים הבאים לאתר הבית של קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע"מ, ח.פ. 51-399425-1 (להלן - "האתר" ו-"מגנוליה", בהתאמה).

2. תקנון זה, יחד עם מסמך "מדיניות הפרטיות" המצורף לו מסדירים את תנאי השימוש באתר (תקנון זה ומסמך "מדיניות הפרטיות" וכל המצורפים להם יקראו להלן ביחד ולחוד- "התקנון" או "תנאי השימוש").

3. הצפיה והשימוש באתר כפופים לכל הוראות התקנון והדין. הגולש/ משתמש באתר (להלן - "המשתמש") מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את כל הוראות התקנון (על צורפותיו) והוא מסכים להן ומתחייב למלא את כל האמור בו. אם אתה מתחת לגיל  18 או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס (להלן – "קטין"), עליך לקרוא תקנון זה בעיון ובקפידה יחד עם הורה או אפוטרופוס אחר ולקבל את אישורו לבצע כל פעילות מכל סוג שהוא במסגרת האתר. על ההורים של קטין או על האפוטרופוס שלו חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין להשתמש באתר בדבר הוראות תקנון זה וכן לפקח על פעילות הקטין באתר. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר מהווה הסכמה שלו ושל ההורה או האפוטרופוס (לפי העניין) להוראות תקנון זה".

4. מובהר כי תנאי השימוש חלים על כל צפיה ו/או שימוש באתר, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

5. מגנוליה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או מסמך מדיניות הפרטיות באתר ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאי השימוש המעודכנים.

6. האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

7. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

8. בכל מקום בתקנון בו כתוב " מגנוליה " או "החברה" הכוונה היא לרבות מפעילי ומנהלי האתר ו/או מועדון לקוחות מגנוליה וכל מי מטעמה.

9. מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

 

ב. שינויים באתר ו/או במועדון לקוחות מגנוליה והגבלת/ הפסקת שירות

10. מובהר כי מגנוליה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:

10.1 לחסום ו/או להגביל את הצפיה ו/או השימוש באתר ו/או במועדון לקוחות מגנוליה ו/או בכל חלק מהם בכל אופן שתבחר, לרבות התניית הצפיה ו/או השימוש כאמור בהליך הרשמה מסוים מראש (הכולל למשל מסירת פרטים מזהים של המשתמש) ו/או מנוי ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שתמצא לנכון. ככל שיתקיים הליך הרשמה במסגרתו מתקבל שם משתמש ו/או סיסמה לצורך השימוש באתר, על המשתמש לשמור אותם בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ולהחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

10.2 למנוע ממי מהמשתמשים את ההרשמה לאתר ו/או למועדון לקוחות מגנוליה (ככל שנדרשת) ו/או השימוש באתר ו/או במועדון לקוחות מגנוליה ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם ו/או באיזה חלק מהם ו/או להגבילם.

10.3 להפסיק את הפעלת האתר ו/או מועדון לקוחות מגנוליה ו/או כל חלק מהם (בין באופן זמני ובין לצמיתות).

10.4 לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר ו/או כל חלק הימנו.

10.5 לערוך שינויים ו/או תיקונים במדיניות ותנאי מועדון הלקוחות מגנוליה, לרבות במבצעים הנערכים במסגרתו, בהטבות הניתנות מכוחו, בתנאי מימושן של ההטבות, אופן מימושן וכיו"ב. מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית למגנוליה בתקנון זה ו/או מכח הדין.

 

ג. תוכן האתר

11. האתר מכיל מידע ומספק שירותים הקשורים למוצריה ופעילותה של מגנוליה ותחומים המשיקים/ קשורים לפעילותה זו לרבות רכישה דרך האתר, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מגנוליה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי האתר עשוי לכלול מידע משוער ו/או ציפיות עתידיות וכיו"ב וכי כל מידע כאמור אינו ודאי ותלוי במכלול רב של גורמים. מידע המוגש כשירות לציבור, כגון אך לא רק, סקרים, סטטיסטיקות, ניתוחים, הערכות, ו/או מחשבונים ועזרים אחרים, נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת. לפיכך, אין להסתמך על מידע זה ומגנוליה אינה יוצרת כל מצג ו/או נושאת באחריות כלשהי לגביו. מידע מקצועי הערכות ודעות, לרבות חוות דעת ו/או דעות של משפטנים, רואי חשבון, כלכלנים, אנליסטים, רופאים מכל סוג וכן דעות, תחזיות של פרשנים, פוליטיקאים, אסטרולוגים, וכיוצא בזאת, שיכללו באתר, ככל שיכללו, אינו תחליף לקבלת חוות דעת או ייעוץ אישי ואין להסתמך עליו.

12. מגנוליה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ו/או השימוש בו לרבות במסגרת החברות במועדון לקוחות מגנוליה והפעולות הנעשות בקשר עם כך. מגנוליה אינה נותנת מצג כלשהו בקשר עם נכונות תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו (לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים", כהגדרתם להלן, ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישורים אליהם, ככל שקיימים, וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו).

13. מגנוליה תהיה רשאית להפעיל ו/או לאפשר הכללת "תכני גולשים" באתר, כהגדרתם בסעיף 18 להלן (ראו פירוט בסעיפים 18 - 25 להלן). מבלי לגרוע מהוראות סעיף 12 לעיל מובהר כי מגנוליה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם תכני גולשים אלה ויחולו עליהם הוראות פרק ד' להלן.

14. מגנוליה תהיה רשאית לכלול במסגרת האתר ו/או לאפשר הכללתם של פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים וכן קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 12 לעיל מובהר כי מגנוליה אינה נושאת באחריות כלשהי בקשר עם פרסומים ו/או קישורים אלה ויחולו עליהם הוראות פרק ה' להלן.

15. האתר עשוי לכלול תכנים ונתונים פיננסיים שונים על מגנוליה, עסקיה וכו' אולם מובהר ומודגש שתכנים אלה עשויים להיות לא מעודכנים ו/או מדויקים ולפיכך אין להסתמך עליהם ומגנוליה אינה יוצרת כל מצג ו/או נושאת באחריות כלשהי לגביהם.

16. תשומת הלב כי האתר, לרבות המאמרים והכתבות שבו, עשוי לכלול מידע בעל אופי פרסומי.

17. מודגש שוב כי מגנוליה רשאית לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו בכל עת (ר' סע' 10.4 לעיל).

 

ד. תכני גולשים

18. מגנוליה רשאית להפעיל במסגרת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אפיקי תקשורת שונים בהם יתאפשר למשתמשים להביע דעה ו/או להגיב ו/או לענות על שאלות וסקרים ו/או להציג שאלות ו/או להעלות ו/או לפרסם מידע וכן להשתתף בכל אופן שהוא בתוכן האתר (כגון במסגרת צ'אטים, בלוגים, פורומים וכיו"ב) (להלן - "תכני גולשים"). מובהר כי מגנוליה אינה מחויבת בפרסום תכני גולשים באתר (בין בכלל ובין תכנים ספציפיים) וכי פרסומם ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של מגנוליה, לרבות לענין אופן הצגתם, מיקומם, משך הזמן בו יוצגו וכיו"ב.

19. ככל שייכללו באתר תכני גולשים, תהא מגנוליה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות את תכני הגולשים או איזה חלק מהם (בין לפני פרסומם ובין לאחריו).

20. מובהר כי מגנוליה אינה אחראית לכלול בתכני הגולשים (לרבות אמיתותם, אמינותם, עדכנותם וכיו"ב) וכי האמור בהם אינו מבטא את עמדתה של מגנוליה. כן מובהר כי אין בפרסומם של תכני הגולשים במסגרת האתר ו/או באי פרסומם ו/או באי הסרתם מן האתר כדי להטיל על מגנוליה אחריות כלשהי בגינם.

21. משתמש המעלה או מפרסם תוכן גולשים מטעמו לאתר בכל דרך שהיא (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני וכיו"ב) מצהיר כי הוא הבעלים של מלוא הזכויות בו ובתוכנו ובכל הצרופות מטעמו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) או שהוא מחזיק בהרשאה כדין מבעל הזכויות לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות, וכי אין בפרסום תוכן הגולשים מטעמו ו/או השימוש בו כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות קנין רוחני או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי. משתמש כאמור מוותר על כל זכות שיש לו בתוכן הגולשים שהועלה/ הועבר מטעמו ומסכים לכך שמגנוליה תהיה רשאית להשתמש בתוכן כאמור ובכל רעיון ו/או ידע ו/או מידע הכלול בו ו/או נובע ממנו בכל אופן שתבחר ולכל מטרה שהיא וכן להעתיקו, להפיצו ולפרסמו בכל אמצעי ובכל אופן שתבחר (בין בארץ בין בחו"ל), בין בעצמה ובין באמצעות הרשאה לאחרים, והכל מבלי הגבלה בזמן וללא תמורה.

22. מגנוליה תהיה רשאית לשמור ולהשתמש בכל מידע שנדרש על ידה ונמסר לה על ידי משתמשים באופן התואם את מדיניות הפרטיות שלה. כל מידע אחר שהועבר למגנוליה או הועלה לאתר (שלא עקב דרישת מגנוליה) ייחשב לבלתי חסוי ומגנוליה תהיה רשאית לפרסמו או להשתמש בו בכל צורה אחרת (ר' סעיף 21 לעיל).

23. מגנוליה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לאבטחת המידע הכלול באתר ו/או אשר הועבר במסגרתו אולם על אף האמור ייתכן כי יהיו כשלים באבטחת המידע הנ"ל (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכו'). מגנוליה אינה מתחייבת לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול באתר ו/או מידע שהועבר על ידי משתמשים במסגרת ו/או לצורך השימוש בו (כגון מידע הכלול בתכני גולשים, פרטי משתמשים שנמסרו במסגרת הליך הרשמה לאתר, ככל שיהיה וכיו"ב). בהעלאת תוכן גולשים לאתר על ידי משתמש ו/או מסירת מידע או נתונים כלשהם על ידו במסגרת השימוש באתר הוא מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מגנוליה בגין האמור.

24. המשתמש מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות ו/או להציג באתר בכל דרך שהיא ובכל מסגרת שהיא כל מידע ו/או עמדה ו/או תוכנה ו/או תוכן כלשהו (לרבות תמונה, צילום, איור וכיו"ב) שהינו שקרי ו/או פוגעני ו/או מטעה ו/או מהווה פגיעה ברגשות הציבור או אמונותיו ו/או שיש בו או בפרסומו כדי להוות לשון הרע ו/או שהוא או פרסומו מנוגדים לדין ו/או מעודדים לפעול בניגוד לדין ו/או שלא ראוי לפרסמו מכל סיבה שהיא (כגון תוכן בעל אופי מיני, תוכן גזעני, דברי הסתה, איומים וכיו"ב) וכן שלא להעלות דברי פרסומת שאינם של מגנוליה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המשתמש שלא להעלות לאתר כל מידע ו/או תוכנה ו/או תוכן שפרסומו על ידו מהווה הפרה של זכויות יוצרים או זכויות אחרות כלשהן של צד שלישי (לרבות הזכות לפרטיות). המשתמשים נושאים באחריות הבלעדית בגין תוכן שהועלה על ידם ו/או מטעמם לאתר.

25. למען הסר ספק מובהר כי המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש בתכני גולשים המפורסמים באתר, אף אם הם חשופים לצפייתם, אלא אם כן ניתנה הסכמת מגנוליה לכך מראש ובכתב.

 

ה. קישורים ופרסומים באתר

26. האתר עשוי להכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט לנוחות המשתמשים. מובהר כי מגנוליה אינה שולטת או מפקחת על התכנים באתרים הנ"ל ו/או על השימוש באותם אתרים (לרבות על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם) ולפיכך אין היא נושאת בכל אחריות בקשר עם התכנים ו/או השימוש באתרים הנ"ל. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת מגנוליה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, נהלי הגנת הפרטיות שלהם ו/או כל היבט אחר בקשר עם האמור ואין היא מטילה על מגנוליה אחריות כלשהי בגינם. כמו כן, מגנוליה אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. מגנוליה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים כאמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

27. האתר עשוי להכיל פרסומים ו/או הצעות של צדדים שלישיים. מובהר כי מגנוליה אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות אלו והאחריות הבלעדית בגינם (לרבות בגין פרסום מטעה, מזיק וכיו"ב) חלה על המפרסמים והמציעים עצמם.

 

ו. קישורים לאתר

28. אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו"ב).

29. אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמא - אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

30. המשתמש מסכים כי מגנוליה רשאית להורות לו להסיר כל קישור לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ז. השימוש באתר

31. אין לעשות שימוש באתר למטרות מסחריות, אלא אם נתקבל אישור מגנוליה מראש ובכתב.

32. אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות (לרבות במסגרת העלאת תוכן גולשים באופן המנוגד להוראות תקנון זה).

33. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.

34. אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או את תכניו ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

35. אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם (לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו) במסגרת אתר אינטרנט אחר (לרבות הצגת תכנים בתוך מסגרת -

(Frame. 36. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר (לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב) לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

37. אין להעלות תוכן גולשים לאתר בניגוד להוראות סעיף 24 לעיל.

38. אין לעשות קישור ("לינק") לאתר בניגוד להוראות סעיפים 28 - 29 לעיל.

39. אין לפגוע בכל אופן שהוא בשימושם של משתמשים אחרים באתר (לרבות לצורך העלאת תכני גולשים).

40. אין לפגוע ו/או להפריע לשימוש באתר ו/או למידע המתפרסם באתר ו/או בשרתיו (כגון על ידי יירוט).

41. אין לנסות לעקוף ו/או לפגוע בתוכנות אבטחה כלשהן באתר.

42. אין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן (לרבות אלו של האתר עצמו) ו/או לסרוק פורטים ו/או להפיץ וירוס מחשב או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או לעשות באתר שימוש שמטרתו העיקרית הינה להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע או לפגוע בשימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר ו/או לכל שימוש אחר שיש בו פגיעה באתר ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

43. המשתמש, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון ובהתאם לכל דין. מובהר כי מגנוליה רשאית למנוע באופן מיידי ממשתמש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש באתר ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה מכח הדין (לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות).

 

ח. רכישות דרך האתר

44. ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

44.1 המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.

44.2 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

44.3 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה. מובהר כי מגנוליה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל כרטיסי אשראי מסוגים שונים.

44.4 המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

44.5 אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר בישראל. מובהר כי לא תתאפשר אספקת מוצרים לעזה ו/או ליישובים המצויים בשטחים שבשליטה של הרשות הפלשתינית.

45. בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש ידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז. שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.

46. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים או חסרים, מגנוליה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. באחריות המשתמש לוודא כי כל הפרטים שהוזנו על ידו הינם נכונים ונקלטו במלואם. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו למגנוליה בשל כך.

47. בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

48. המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.

49. התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי בלבד (ללא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, מימוש נקודות).

50. המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 45 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן- "ההזמנה").

51. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק מגנוליה את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שמגנוליה תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 48 לעיל. כן מובהר כי מגנוליה רשאית שלא לקבל תשלום בכרטיסי אשראי מסוגים שונים, בהתאם לשיקול דעתה של מגנוליה. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי או שמגנוליה אינה מקבלת את סוג כרטיס האשראי של המשתמש תוצג הודעה למשתמש באתר או תישלח למשתמש הודעה בדוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

52.מועדי המשלוח של ההזמנה ייספרו החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

53. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי מגנוליה בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה.

54. רישומי המחשב הפנימיים של מגנוליה ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

55. אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר מפורטים להלן:

55.1 מגנוליה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו ובכפוף לאמור בסעיף 44.5 לעיל.

55.2 שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת השליחויות שתבחר על ידי מגנוליה ובהתאם לשיקול דעתה.

55.3 מגנוליה תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים להלן:

א. שליח עד הבית: דמי משלוח בסך 24.90 ₪; ברכישה באתר בסך 249 ₪ ומעלה  (מחיר נטו, לא כולל דמי משלוח)-ללא עלות.

(א'1) הזמנות סטנדרטיות (שאינן הזמנות מיוחדות*): עד 5 ימי עסקים (למעט ישובים מרוחקים**).   

(א'2) הזמנות מיוחדות*: עד 14 ימי עסקים.    

לאחר שהזמנתך תועבר לחברת השליחויות, השליח יצור איתך קשר טלפוני לצורך מסירת ההזמנה.

ב. איסוף עצמי מהסניף: (ללא עלות)        

(ב'1) הזמנות סטנדרטיות (שאינן  הזמנות מיוחדות*): עד 7 ימי עסקים (למעט ישובים מרוחקים**).   

(ב'2) הזמנות מיוחדות*: עד 16 ימי עסקים.   

ברגע שהזמנתך תגיע לסניף, תימסר לך הודעה טלפונית ו/או תשלח לך הודעת SMS לצורך איסוף ההזמנה.

שירות SMS  אינו מתאים ללקוחות המחזיקים ו/או עושים שימוש בקו טלפון כשר.

ההזמנה תימסר למבצע ההזמנה בהצגת תעודת זהות.

"*הזמנה מיוחדת" ו- "**ישובים מרוחקים":

*הזמנה מיוחדת - הזמנה של תכשיט בהתאמה אישית המיוצר במיוחד עבורך: מידה שונה מהסטנדרט, מוצר עם חריטה, שרשרת שם וכו', התכשיטים יכולים להיות טבעות, צמידים, שרשראות ותכשיטים בעיצוב אישי.

בכל עמוד מוצר המידה הסטנדרטית מודגשת ומצוין עליה "סטנדרט".

לתשומת ליבכם, תכשיטי זהב 14K ושעונים נחשבים גם הם להזמנה מיוחדת ועל כן זמן המשלוח שלהם בהתאם.

**ישובים מרוחקים: רמת הגולן, הערבה ויישובי אילת, ישובים מעבר לקו הירוק - עד 10 ימי עסקים.  

55.4 מגנוליה מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש.

55.5 התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.

55.6 מועד אספקת המוצרים המצוין באתר, ביחס לכל מוצר, מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות המשמשת את מגנוליה במועד רכישת המוצר (לא כולל ימי ו'-ש', ערבי חג וחג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.

55.7 מגנוליה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש או שלא נקלטו במלואם במערכת. באחריות המשתמש לוודא כי כל הפרטים שהוזנו על ידו הינם נכונים ונקלטו במלואם. מבלי לגרוע מהאמור, על המשתמש לוודא כי הזין מספר טלפון עדכני וזמין לצורך התקשרות עם חברת השליחויות. במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם המשתמש באמצעות מספר הטלפון שמסר תוך זמן סביר או במידה ולא ניתן לבצע את השליחות עקב פגם בהזנת/ קליטת פרטי המשתמש, מגנוליה לא תהא אחראית לכל עיכוב ו/או אי אספקה שייגרמו בקשר עם כך וכן מגנוליה תהא רשאית לשלוח את ההזמנה לסניף מגנוליה הקרוב ביותר לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש לצורך איסוף על ידו. במקרה כאמור יראו את מגנוליה כמי שסיפקה את ההזמנה למשתמש - לכל דבר ועניין.

55.8 במקרה בו ביקש המשתמש להשאיר את המוצרים אותם רכש באמצעות האתר ליד דלת ביתו או בארון החשמל מגנוליה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא שיגרמו למוצרים ו/או למשתמש כתוצאה מכך. יודגש כי משתמש המבקש כי המוצרים שרכש באמצעות האתר יושארו ליד הדלת או בארון החשמל כאמור עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מגנוליה ו/או חברת השילוח בנוגע לאמור, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים או נזק למוצרים.

55.9 מגנוליה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

55.10 במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים למגנוליה מראש, תנקוט מגנוליה במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 56 להלן.

56. ביטול עסקה ביטול עסקה על ידי המשתמש

56.1 המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.

56.2 להלן פירוט של עיקרי התנאים והדרך בא יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

56.2.1 המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מביניהם;

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה שנערכה עם צרכן/משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (להלן: "הצרכן"), יתאפשר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין מגנוליה לבין הצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור, מגנוליה תהיה רשאית לדרוש מהצרכן להציג בפניה תעודה מתאימה.

56.2.2 המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת המוצרים שלהלן: א. טובין פסידים; ב. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; ג. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

56.3 ביטול של עסקה שבוצעה באתר האינטרנט תבוטל בהתאם להוראות ולתנאי חוק הגנת הצרכן באמצעות פנייה למגנוליה בכל אחת מבין הדרכים הבאות:

*בעל פה –במסירת הודעה בחנות הרשת ו/או בטלפון מס' 09-7931800

בדואר רשום – התע"ש 23, כפר סבא 4442525 (לידי שירות לקוחות)

בדוא"ל   [email protected]

*WhatsApp במספר: 055-9457291

באתר האינטרנט – באמצעות  לחיצה על הקישור הבא: לחץ כאן ו/או בקישור הייעודי המופיע בעמוד הראשי של אתר האינטרנט תחת הכותרת "ביטול עסקה".

56.3.1 המשתמש המבקש לבטל עסקה שבוצעה באתר האינטרנט ימסור למגנוליה שם מלא ומספר תעודת הזהות שלו, ופרטי העסקה אותה מבקש לבטל, ואם נמסרה הודעה בע"פ - פרט מזהה נוסף לדרישת מגנוליה.

56.4 לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, מגנוליה תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים באתר או הפרטים שנמסרו במסמך הגילו, אי אספקת במועד שנקבע או בשל כל הפרה אחרת של החוזה לא יגבו דמי ביטול).

56.4.1 בהתאם לחוק הגנת הצרכן, דמי ביטול כוללים בחובם גם הוצאות משלוח, אריזה וכל הוצאה והתחייבות אחרת של מגנוליה בשל התקשרותה בעסקה או בשל ביטולה.

56.4.2 החברה מביאה לידיעת המשתמש כי בהתאם להוראת סעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן, מגנוליה רשאית לתבוע מהמשתמש את נזקיה בשל ירידת ערכו של המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

56.5 במידה ומבצע הפעולה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר למגנוליה, על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה החזרת הנכס למגנוליה תהיה על חשבונה). המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית.

57. ביטול העסקה על ידי מגנוליה

57.1 מגנוליה תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:

57.1.1 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

57.1.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

57.1.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

57.1.4 אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;

57.2 הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה ומגנוליה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

57.3 למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מגנוליה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

58. מדניות אחריות

59. מגנוליה נותנת אחריות למוצרים המשווקים על ידה. תקופות האחריות הן כדלקמן:

60. שנה של אחריות לכל תכשיט למעט תכשיטים אשר תחילתם באות "O" ומוצרים שאינם תכשיטים.

61. האחריות ניתנת למקרים של פגמים בייצור המתגלים בעת שימוש סביר במוצר, ותינתן לכל לקוח המציג מסמך להוכחת קניה.

62. מגנוליה מתחייבת לתקן מוצרים בתקופת האחריות עד 20 ימי עבודה מיום החזרת המוצר למגנוליה.

63. מגנוליה תפעל ככל יכולתה לתקן מוצרים בתשלום גם לאחר תקופת האחריות, כאשר זמן היקון ממועד קבלת המוצר בחנות של מגנוליה ועד חזרתו לחנות יעמוד על עד 20 ימי עבודה (במקרים חריגים של חוסר בחלקים יעודכן הלקוח בהתאם).

64. מובהר כי הלקוח יישא בעלות התיקון מעבר לתקופת האחריות. הלקוח יקבל הצעת מחיר לאישורו לפני ביצוע התיקון. הלקוח יגיע לסניף הקרוב למקום מגוריו לצורך שליחה לתיקון. בהחזר מוצר מתיקון לחנות מגנוליה תימסר הודעה טלפונית או sms ללקוח. מגנוליה מתחייבת לשמור את המוצרים שחזרו מתיקון עד 90 יום לאחר מסירת ההודעה והגעת המוצר לחנות, על הלקוח המחוייבות ליצירת קשר עם הסניף ואיסוף המוצר. מגנוליה אינה אחראית לשמירת המוצר מעבר לזמן המפורט לעיל. האחריות תקפע מיידית אם התכשיט טופל על ידי גורם שאינו מוסמך מטעמנו.

 

ט. מדיניות פרטיות

65. מגנוליה מבינה את חשיבות הפרטיות של מבקרי האתר ומכבדת את פרטיותם בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של מגנוליה ביחס לאתר זה מפורטת בנספח "מדיניות הפרטיות" של מגנוליה המצורף לתקנון זה ומופיע באתר (להלן -"מדיניות הפרטיות") ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. בשימוש באתר מסכים המשתמש גם לתוכן מדיניות הפרטיות (יש להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת). מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי על ידי המשתמש לצורך ההרשמה למועדון לקוחות מגנוליה בהתאם לדרישת מגנוליה (לרבות ביחס להכללה במאגר מידע שמספרו 700065161 ודיוור ישיר).

66. כל מידע אחר הנאסף על ידי מגנוליה ו/או אשר הגיע לידה ביחס למשתמש (אשר אינו מידע אישי שהוזן באופן אקטיבי על ידי המשתמש - הכפוף למדיניות הפרטיות למעט המידע הכפוף למדיניות הפרטיות או להסכם מפורש נפרד בין מגנוליה למשתמש) וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם. כל תוכן המשודר או מועלה לאתר הופך לרכושה של מגנוליה אשר תהיה רשאית לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לאתר או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.

 

י. קניין רוחני

67. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בעיצובו ו/או בשירותים הניתנים במסגרתו ו/או במסגרת מועדון לקוחות מגנוליה ו/או בתוכנות/ יישומים/ קוד מחשב/ קבצים גרפיים וכיו"ב הכלולים בו ו/או בסימני המסחר הכלולים בו ו/או בשמו ו/או בשם המתחם שלו (Domain name) ו/או בכל התכנים האחרים שבו ובכל הכלול בו (להלן - "החומר המוגן") הינן של מגנוליה בלבד (או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו למגנוליה להשתמש בהם כגון שותפים עסקיים).

68. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את החומר המוגן או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי (לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו"ב) ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני של מגנוליה ו/או הנהלת האתר ו/או כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של מגנוליה ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

69. מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר באתר ו/או בשימוש המשתמש בו בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת).

 

יא. הגבלת אחריות

70. מגנוליה אינה נושאת באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ואין היא אחראית לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו, לרבות מידע הכלול ב"תוכני גולשים" ו/או פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישור אליהם וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו (ר' גם סעיפים 11 - 15 לעיל). מודגש שוב כי כל המידע והנתונים המופיעים באתר הם כלליים ונכללים בו לנוחות המשתמשים והעשרתם בלבד. בנוסף, האתר עשוי לכלול מידע שאינו מדויק או מעודכן ועל המשתמש לבדוק ולוודא את נכונות המידע ועדכניותו לפני עריכת כל שימוש בו.

71. מגנוליה אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או הצפיה ו/או השימוש בו ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו"ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מגנוליה אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בשימוש באתר במסגרת מימוש החברות במועדון הלקוחות מגנוליה, לרבות בהרשמה למועדון הלקוחות מגנוליה (כגון כשל בקליטת הפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים באופן מדויק ומלא) ו/או במימוש ההטבות הניתנות במסגרת מועדון לקוחות מגנוליה (כגון כשל בקליטת הקודים המוזנים על ידי המשתמש בהתאם להנחיות באתר וכיו"ב) ו/או בכל הקשור עם השימוש במועדון לקוחות מגנוליה במסגרת האתר (וכן מגנוליה אינה אחראית לפגמים במימוש החברות במועדון לקוחות מגנוליה באמצעות האפליקציה ו/או המוקד הטלפוני ו/או כל פלטפורמה בה יתאפשר מימוש החברות כאמור).

72. מגנוליה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

73. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או להטיל על מגנוליה אחריות כלשהי, במקרה של תקלה כלשהי המשתמש מוזמן לפנות למגנוליה דרך WhatsApp במספר: 055-9457291 או באמצעות דואר אלקטרוני ל [email protected] ולדווח על התקלה.

74. בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של מגנוליה מנעה מהמשתמש לעשות שימוש באתר ו/או במועדון לקוחות מגנוליה ו/או לקבל הטבה כלשהי ו/או לבצע רכישה באתר, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתמש זכאי לגובה עלות שיחת הטלפון ו/או עלות הגלישה אותה ביצע (אם ביצע) בכדי לממש את ההטבה/רכישה ולא מעבר לכך, אלא אם כן מגנוליה תחליט אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

75. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה מובהר כי במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של האתר יינתן שיקול דעת מלא למגנוליה להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לבצע כל פעולה אחרת בקשר לאתר.

76. מגנוליה אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו, לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, וזאת אף אם קיימת רשלנות מצידה של מגנוליה, או אם נודע לה על האפשרות לנזקים מסוג זה.

77. הצפיה והשימוש באתר ובתוכנו, לרבות במסגרת מועדון לקוחות מגנוליה, הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי מגנוליה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש באתר ו/או מועדון לקוחות מגנוליה ו/או תקנון זה.

78. המשתמש מתחייב לשפות את מגנוליה ו/או או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה (לרבות הוצאות משפטיות) בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.

יב. הדין החל וסמכות שיפוט

79. הדין החל על ובקשר לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).

80. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תנאי השימוש והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

יג. שונות

81. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין מגנוליה כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתקנון זה.

82. נוסח תקנון זה מצוי במשרדי החברה ברחוב התע"ש 23 - כפר סבא ויפורסם באתר ויהיה ניתן לעיין בו במסגרת האתר ו/או באמצעות פנייה בכתב לחברה.

83. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר עם האתר, תגברנה הוראות תקנון זה.

יד. פנה אלינו

84. מגנוליה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות המשתמשים באתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הנך סבור שפרסום מסוים באתר פוגע בך מסיבה כלשהי, אנא פנה אלינו ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי. לבירורים ושאלות ניתן לפנות לחברה באמצעות שליחת הודעה דרך WhatsApp במספר: 055-9457291 וכן באמצעות דוא"ל: [email protected]